قطریها در پی تسخیر فوتبال اروپا

Jahan e-Sanat - - NEWS - قاره فوتبال

برنامه مالکان قطری برای تبدیل پاریسنژرمن به یک برند جهانی با سرعت در حال پیشرفت است.

امضای قرارداد پاریسنژرمن با نیمار که ۲۲۲ میلیون یورو هزینه برداشت گرانترین انتقال تاریخ فوتبال نام گرفت و هزینههای باشگاه فرانسوی را برای خرید بازیکن پس از حضور تمیم بن حامد الطحانی (در می سال ۱۱۰۲) به یک میلیاردیورورساند.تنهامنچسترسیتیکهمالکیتباشگاهش متعلق به دیگر شیخ عربی به نام منصور بن زاید النهیان است از تیم فرانسوی بیشتر خرج کرده است. بر اساس اطالعات ثبتشده در سایت ترانسفر مارکت، مالک سیتی در شش سال اخیر یک میلیارد و۰۵ میلیون یورو برای جذب بازیکن هزینه کرده است.

پاریسنژرمن از زمانی که الطحانی همه مسوولیتهای باشگاه فرانسوی را بر عهده گرفت برای امضای قرارداد۱/۰4۹ میلیون یورو خرج کرده است. (پیش از او کولونی کاپیتان آمریکایی مالک باشگاه بود) امیر قطری به دوستش ناصر الخلیفه اعتماد کرد و ریاست باشگاه را به او سپرد. الطحانی در تابستان۲۱۰۲ برای امضای قرارداد با بازیکنانی که در میان آنها نام تیاگو سیلوا و زالتان ابراهیموویچ نیز دیده میشود ۵/۹4۱ یورو خرج کرد. او تاکنون اینچنین در نقل و انتقاالت هزینه نکرده است.

نیمار توسط یک قطری توانست به پاریس برسد. چهار سال پیش اتفاق مشابهی در انتقال او از سانتوس به بارسلونا رخ داد. ساندرو راسل (رییس پیشین بارسلونا که اکنون در زندان به سر میبرد) با قطریها مذاکره کرد و مهاجم برزیلی به تیم کاتاالنی پیوست. زمانی که نیمار پیراهن آبیاناریها را در می۳۱۰۲ بر تن کرد، باشــگاه بارســلونا نام Qatar Foundation را جایگزین‪Qatar Airways‬ کرد.

گیلزدوماس،رییساسپورتلبدربارهانتقالنیمارگفت:او در کنار کریستیانو رونالدو و لیونل مسی یکی از بهترینهای جهان است و با امضای قرارداد با این بازیکن، مالکان قطری باشگاه پاریسنژرمن نشان دادند که پروژه آنها برای غلبه بر فوتبال اروپا با قدرت در حال اجراست. آنها نشان دادند با وجود بحرانی که عربستان سعودی به وجود آورده، به قدرت اقتصادیشان لطمهای وارد نشده است.

او افزود: برای قطر، پاریسنژرمن اهمیت زیادی دارد. آنها میتوانند قدرت خود را از این طریق به جهان نشان دهند. برای آنها فرقی نمیکند چه مقدار هزینه کنند. جام جهانی ۲۲۰۲ کامال این موضوع را نشــان میدهد. برای قطریها هزینه ۲۲۲ میلیون یورویی برای جذب نیمار مانند زمانی است که فرانسیس اول (پادشاه فرانسه) به لئوناردو داوینچی قــدرت داد تا در یک نمایش دوران رنســانس در قرن ۵۱ حضور داشته باشد. پیوستن ستاره برزیلی و دنیآلوس به PSG نشانمیدهدکهاینباشگاه،برنامهطوالنیمدتیبرای جذب ستارههای جهان دارد. مالک قطری در سال ۱۱۰۲ با امضای قرارداد با پاستوره آرژانتینی قدرت خود را در نقل و انتقاالت نشان داد. تیم فرانسوی برای جذب بازیکن پالرمو۲4 میلیونیوروهزینهکردورکوردنقلوانتقاالتتاریخفرانسهرا شکست. یک سال بعد پاریسنژرمن به پرخرجترین باشگاه اروپایی در فصل نقل و انتقاالت تبدیل شد. این تیم ۵/۹4۱ میلیون هزینه کرد. سپس در تابستان ۳۱۰۲ رکورد خود را در فرانسه بهبود بخشید و با ادینسون کاوانی که در ناپولی پا به توپ بود، قرارداد 4۶ میلیون یورویی امضا کرد.

آنخل دی ماریا در سال ۵۱۰۲ در پروژه مالکان قطری قرار گرفت. هافبک آرژانتینی با قراردادی به ارزش۳۶ میلیون یورو دومین بازیکن گرانقیمت تاریخ لیگ فرانسه شد. پس از حضورقطریهادرپاریس،بازیکنانمستعدیهمچونمارکو وراتی، لوکاس، موراتا و دیوید بکام (به رشد باشگاه فرانسوی در داخل و خارج از زمین کمک میکند) به این تیم پیوستند. دوما درباره آخرین خرید گرانقیمت پاریسنژرمن گفت: قطریها با حضور نیمار میتوانند خیلی زود به شهرت دست یابند و آن را در تمام جهان مطرح کنند. مالکان قطری قصد دارند PSG را به یک برند جهانی تبدیل کنند و این تیم را در کنار ۰۱ قدرت جهان یعنی رئالمادرید، فراری یا تیم راگبی نیوزیلند قرار دهند. پیش از حضور عربها در پاریسنژرمن این باشگاه به خاطر رفتار هوادارانش و نتایج ضعیف همیشه مــورد انتقاد قرار میگرفت. پس از حضور الطحانی در تیم فرانسوی با وجود اینکه پاریسنژرمن نتوانست فاتح لیگ قهرمانان اروپا شود اما چهار قهرمانی در لیگ و سه عنوان در جام حذفی به دست آورد. همچنین این تیم در سال۶۱۰۲ با درآمدساالنه۹/۰۲۵ میلیونیوروبهششمینباشگاهثروتمند جهان تبدیل شد.

پاریسنژرمن با پایان فصل4۱۰۲-۵۱۰۲ دوباره توانست پس از فصل ۸۹۹۱-۷۹۹۱ در رابطه با درآمد ســاالنه سود کند و ۶/۰۱ میلیون به دست آورد. این باشگاه تنها یک بار توسط میشیل پالتینی به خاطر رعایت نکردن‪Fair play‬ مالی، جریمه شد. این اتفاق در سال ۲۱۰۲ اتفاق افتاد و به بزرگترین ضرر تیم فرانســوی- قطری تبدیل شد اما این موضوع خیلی زود فراموش شــد و این باشگاه توانست در آگوســت با امضای قرارداد با نیمار رکورد نقل و انتقاالت را بشکن .د

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.