كوتاه از جهان

Jahan e-Sanat - - NEWS -

یکی از مسووالن المپیک ریو متهم به دریافت رشوه شد یکی از مسووالن شــهر ریو به دلیل گرفتن رشوه در پروژههای مربوط به ســاخت و ساز المپیک ۶۱۰۲ ریو دستگیر شد. الکساندر پینتو، مسوول زیرساختهای شهر ریودوژانیرو به دلیل فساد مالی در پروژههای مربوط به ساخت و ساز المپیک ریو محکوم و دستگیر شد. او یکی از نزدیکان و مشاور شهردار سابق ریو است. گفته میشود پینتو در رابطه با سیستم اتوبوسهای تندرو شهر ریو رشوه دریافت کرده است. این مبلغ معادل 4/۱۱ میلیون دالر بوده است. اخیرا اطالعاتی نیز در رابطه با فساد مالی در پروژه پاکسازی آبهای آلوده پارک المپیک بارا گزارش شده است. او و نمایندگانش هنوز هیچ واکنشی در رابطه با این دستگیری نشان ندادند. ادواردو پائس، شهردار سابق ریو اعالم کرده در صورتی که این اتهامات درست باشد، اتفاقات اخیر باعث شرمساری است. او خود نیز پیش از این متهم به دریافت رشوه شده بود. سرخیو کابرال، فرماندار سابق ایالت ریو هم به دلیل فساد مالی و پولشویی به 4۱ سال زندان محکوم شده است. بسیاری از اتهامات مالی که به مسووالن ریو زده شده مربوط به میزبانی رقابتهای جام جهانی 4۱۰۲ و المپیک ریو ۶۱۰۲ است. پایان داستان وراتی و بارسلونا ستارهپاریسنژرمنتاکیدکردکهدیگربهبارسلونافکرنمیکندوتصمیم او برای ماندنش در PSG نهایی است. مارکو وراتی یکی از بازیکنانی بود که خبرهای زیادی درباره احتمال پیوستنش به بارسلونا در تابستان به گوش میرسید. این بازیکن ایتالیایی دوست داشت راهی بارسلونا شود و حتی چند روز هم در تمرین پاریسنژرمن شرکت نکرد اما به نظر میرسد که پیوستن نیمار به PSG باعث شده تا او هم از حضور در جمع آبیاناریها منصرف شود. او گفت: بارسلونا تالشهایی برای جذب من در تابستان داشت اما باید بگویم که دیگر همه چیز تمام و پرونده این انتقال بسته شد. وراتی ادامه داد: بارســلونا به صورت رسمی با باشگاه پاریسنژرمن وارد مذاکره نشد. دیگر به این موضوع فکر نمیکنم چرا که تصمیم نهایی خود را برای ماندن گرفتهام و االن خوشــحالم که در پاریسنژرمن حضور دارم و در این تیم ماندم. این سخنان وراتی در حالی است که مدیر برنامههای او پیش از این تاکید کرده بود که این بازیکن ایتالیایی در پاریس زندانی است و روزهای سختی را پشتسر میگذارد. وداع تلخ بولت در آخرین رقابت دو 100 متر جاستین گاتلین توانست با پشت سر گذاشتن یوسین بولت قهرمان فینال دو ۰۰۱ متر لندن شود. فینال دو ۰۰۱ متر مسابقات جهانی لندن بامداد دیروز برگزار شد و جاستین گاتلین با ثبت زمان ۲۹/۹ ثانیه به عنوان قهرمانی دست یافت. یوسین بولت که آخرین فرصتش را برای کسب طالی ۰۰۱ متر داشت با ثبت زمان ۵۹/۹ در جایگاه سوم قرار گرفت و به مدال برنز دست یافت. سریعترین مرد جهان پیش از این در دو ۰۰۱ متر سه قهرمانی در رقابتهای جهانی و سه قهرمانی در المپیک به دست آورده بود. کریستین کولمن نیز توانست پیش از بولت از خط پایان عبور کند و به مدال نقره دست یابد. او تنها با یکصدم ثانیه اختالف در جایگاه دوم قرار گرفت. چراغ سبز دمبله به بارسلونا به نظر میرسد که ستاره جوان بورسیادورتموند عالقه زیادی برای حضور در بارسلونا دارد. بعد از جدایی نیمار از بارسلونا سران این باشگاه اسپانیایی سخت به دنبال تقویت خط حمله خود و پیدا کردن جانشینی شایسته برای ستاره برزیلی سابق خود هستند. یکی از بازیکنانی که خبرهای زیادی درباره احتمال حضور او در بارسلونا به گوش میرسد، عثمان دمبله ستاره فرانسوی بورسیادورتموند است. به نظر میرسد که این بازیکن جوان هم عالقه زیادی برای حضور در بارسلونا دارد. او عکس لیونل مسی را در اینستاگرام الیک کرد و این باعث شد که رسانههای اسپانیایی از عالقه این بازیکن برای حضور در جمع آبیاناریها سخن به میان آورند. دمبله پیش از این در واکنش به احتمال حضورش در بارسلونا تاکید کرده بود که هر بازیکنی آرزوی پوشیدن پیراهن بارسا را دارد و این به خوبی نشان میدهد که او عالقه زیادی برای حضور در این تیم دارد. بایرنمونیخ فاتح سوپرکاپ آلمان بایرنمونیخ با پیروزی مقابل دورتموند در ضربات پنالتی فاتح سوپرکاپ باشگاههای آلمان شد.دورتموند و بایرنمونیخ دیدار رفت سوپرکاپ باشگاههای آلمان را شنبهشب گذشته برگزار کردند که طی آن تیم بایرنمونیخ در ضربات پنالتیپنج-چهارحریفخودراشکستدادوفاتحاینجامشد.اینبازیپرگل با تساوی۲-۲ خاتمه یافت. کریستین پولیسیچ (۲۱) و پیر امریک اوبامیانگ (۰۷) دو بار تیم دورتموند را پیش انداختند اما رابرت لواندوفسکی (۸۱) و جاشوا کیمیچ (۸۸) کار را به تساوی کشاندند. در ضربات پنالتی هم تیم دورتموند فرصت برتری خود را از دست داد و در نهایت پنج- چهار بازنده شد.

ج و عمودي: -1 گازي بيرنگ و بيبو با كاربردي در المپسازي- انجمن سرآمدان علم، ادب و دانش -2 محكم و ديرفرساي- نفع تجارت- پیشه، هنر و صنعت -3 جنس كوزه و سبو- دستور مرجع تقلید- مقتدر -4 ســاز گالبي شكل- بيسروصدا- گشــوده- از كلمات ربط و عطف -5 ساز شكوهكننده- صمغي خوشبو دارويي- نادان -6 بخش مفصل دار در و پنجره- از بیماريهاي مشــترك انسان و دام- سطح دست -7 ويرگول- خرماي هندي- نهر كوچك -8 از ظــروف آزمايشــگاهي- اقــدام فــردي- مانع میان دو چیز -9 ماري سنگینوزن- وسیلهاي براي چیدن مرتب و قابل دسترس اشیا- پولدار شدن -10 حرفي براي ندا و خطاب- شهري در جنوب شرقي استان سیستان و بلوچستان- پذيرنده -11 شايستگي و سزاواري- تماس پیدا كرده هندسيقورباغه -12 تالطم دريا- حرف نداشتن- ناگزير و ضروري- طالب معاش رايگان -13 شــخص داراي تواناييهــاي ذهنــي و خالقیتهــاي استثنايي- شیر كوهستان- قاضي مسابقه -14 پول رايج در كانادا- الكتريسیته روشنيبخش- دوره پیش از اسالم عرب و عصر ناداني -15 جايــي كه در آن كاالهاي غیرقانونــي خريد و فروش ميشود- رنگي از همخانواده قرمز

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.