خطر تعلیق بیخ گوش استقالل

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مهر - با معرفی اعضای هیاتمدیره جدید پرســپولیس دو عضو اقتصادی به این هیات اضافه شدند. باالخره دیروز وزارت ورزش و جوانان اعضای جدید هیاتمدیره پرسپولیس را معرفی کرد. در بین اعضای هیاتمدیره پرسپولیس، سه عضو در هیاتمدیره قبلی هم حضور داشتند و فقط دو عضو جدید به این اعضا معرفی شدند. محمدرضا حاجیبیگی و ابوالفضل روغنیگلپایگانی اعضای جدید هیاتمدیره پرسپولیس هستند. محمدرضا حاجیبیگی پیش از این حدود چهار سال ریاست آتشنشانی تهران را بر عهده داشت. خیلی از مسووالن معتقدند در زمان ریاست او بر سازمان آتشنشانی این سازمان از نظر تجهیزات و امکانات به روز و ماشینآالت جدید برای سازمان آتشنشانی خریداری شد. او پس از عزل از ســمتش برای مدت کوتاهی رییس پایانههای حملونقل عمومی شهرداری تهران بود که پس از یک سال از این سمت هم کنار گذاشته شد. حال با تصمیم وزیر ورزش و جوانان به عنوان عضو جدید هیاتمدیره پرسپولیس معرفی شده است. دیگر عضو جدید هیاتمدیره پرسپولیس، ابوالفضل روغنیگلپایگانی است. او رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی و یکی از فعاالن صنعت چوب و کاغذ است. او که در سال ۰4۳۱ در شهر اراک به دنیا آمده، از عالقهمندان به ورزش محسوب میشود که از سوابق مدیریتی او میتوان به مدیر کل در حوزه وزارت بازرگانی و مسوولیت در شرکت فروشگاههای زنجیرهای رفاه اشاره کرد.

ایسنا- انتشار نامه ۲۱ روز پیش سازمان لیگ به باشگاه استقالل در رسانهها با تقویت شــائبه محرومیت آبیهای پایتخت از رقابتهای آسیایی همراه شده است. سوم مردادماه حیدر بهاروند، رییس سازمان لیگ طی نامهای به سیدرضا افتخاری، مدیرعامل استقالل با اشاره به سه مساله اعالم کرد که در صورت حل نشدن این مشکالت، احتماال مجوز آسیایی استقالل لغو خواهد شد و این تیم نمیتواند در لیگ قهرمانان آسیا به میدان برود.

سه نکته مد نظر، اول راجع به قرارداد هلمکه، بازیکن سابق استقالل بود که در دوره سرمربیگری قلعهنویی به استقالل آمد ولی خیلی سریع مصدوم شد و قراردادش با آبیها فسخ شد. ظاهرا استقاللیها این مساله را حل کردهاند.

دومین نکته مورد اشــاره توسعه فوتبال جوانان بود که این مساله هم حل شده است اما آخرین مساله، یعنی شکایت کاوه رضایی و آندرانیک تیموریان از استقالل هنوز حل نشده و استقالل ۵۲ روز فرصت دارد تا این پول را پرداخت کند. مســووالن استقالل در تالشــند پول تیموریان را از طریق مطالبات خود که نزد سازمان لیگ است، پرداخت کنند و در این میان معتقدند کاوه رضایی مطالبهای از این باشگاه ندارد. در کل بعید به نظر میرسد که استقالل در خطر محرومیت باشد و تنها نکته نگرانکننده برای آبیها این است که این تیم هنوز به بازیکنانش پرداختی نداشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.