نمایندگان فوتبال ایران در خطر حذف از آسیا

Jahan e-Sanat - - NEWS -

طبــق قوانین AFC در صورتی که چهار نماینده اصلی ایران برای لیگ قهرمانان آسیا در سال۷۱۰۲ موفق به اخذ مجوز حرفهای نشوند، طبق جدول ردهبندی، تیمهای بعدی به AFC معرفی خواهند شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا با استناد به آییننامه حرفهایسازی باشــگاهها اقدام به تعیین ضرباالجلی برای پرداخت بدهی تیمهای حاضر در فصل پیشروی این مسابقات کرد. طبق اطالعیه این فدراسیون، در صورتی که باشگاههای حاضر در این مسابقات نتوانند تا ۹ شهریورماه تمام بدهیهای خود را به شخصیتهای حقوقی و حقیقی پرداخت کنند، مجوز حرفهای آنها صادر نخواهد شد و بر همین اساس نمیتوانند در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا حاضر شوند. در شرایط فعلی تیمهای پرسپولیس، نفت، استقالل و تراکتورسازی چهار نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۸۱۰۲ هستند که هر چهار باشگاه بدهیهای هنگفتی را از سالهای گذشته دارند و در طول یک ماه گذشته نتوانستند این بدهیهای چند ده میلیاردی را پرداخت کنند. سوالی که برای جامعه فوتبال مطرح شده این است که در صورت صادر نشدن مجوز حرفهای به باشگاههای مذکور، آیا تیم دیگری از ایران میتواند جایگزین آنها شود؟ در صورتی که هر کدام از نمایندگان ایران موفق به اخذ این مجوز نشوند، فدراسیون فوتبال پس از تعامل با AFC بر اساس جدول ردهبندی مسابقات لیگ برتر، نماینده بعدی را معرفی میکند. طبق جدول ردهبندی لیگ شانزدهم پس از تراکتورسازی، تیم سوم جدول که به عنوان چهارمین نماینده ایران به AFC معرفی شده به ترتیب ذوبآهن، سپاهان، پیکان، استقالل خوزستان و گسترش فوالد در ردههای چهارم تا هشتم قرار دارند. در صورتی که هر یک از نمایندگان ایران در آسیا، نتواند مجوز حرفهای را اخذ کند، یکی از تیمهای رده چهارم به بعد لیگ قبل که از نظر بدهی در شرایط مطلوبتری نسبت به نمایندگان ایران باشد، به عنوان تیم بعدی به AFC معرفی خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.