بازگشت ژوليت بينوش و آساياس با يك كمدي

Jahan e-Sanat - - NEWS -

اليويهآساياسفيلمساز و رييس بخــش رقابتي بينالمللي جشنواره فيلم لوكارنو در فيلم بعدياش بار ديگر با ژوليت بينوش همراه ميشــود تا با يك فيلم كمدي به نام «ايبوك» به پردههاي نقرهاي بازگردند.

فيلم فرانسويزبان «اي بوك» يا «كتاب الكترونيك» پروژه بعدي آساياس كارگردان فرانسوي است كه در جشنواره لوكارنو خبر ساخته شدن آن با بازي ژوليت بينوش اعالم شد.

گفته شده گيوم كانه، ونسان مكيني، كريستا تره و پاسكال گرگوري ديگر بازيگران اين فيلم هستند.

فيلمهاي آساياس بيشتر كمدي و در عين حال كنايهآميز هســتند. با اين حال اين كارگردان كه ۷1 فيلم بلند ساخته، فيلمهايي چون «اواخر آگوست، اوايل سپتامبر» يا «كارلوس» را نيز در كارنامه دارد.

به گفتــه وي، «اي بوك» در قلمرو جديد با درونمايههاي بيشتر كمدي ميگذرد و در دنياي نشر پاريس روايت ميشود. شــارل گيلبر تهيهكننده هميشگي آساياس در اين فيلم او را همراهي ميكند.

در عين حال «ابرهاي سيلس ماريا» فيلم ديگري كه با حضور بينوش ساخته شد، نيز يك نوع كمدي به شمار ميرفت.

آساياس در لوكارنو گفت براي انجام وظيفه داوري كامال آماده است و در عين حال فيلم جديدش فيلمي بازيگرمحور و بر مبناي ديالوگ خواهد بود كه بخشي از آن فيلم، بخشي روايت و بخشي از مقاله تشكيل ميشود.

به نظر ميرسد موضوع فيلم بعدي آساياس براي وي بسيار عزيز اســت و از دل او سرچشــمه ميگيرد. وي گفت تطبيق خودمــان با دنياي امروز يا تطبيق ندادنمان در تغيير جهان، برايش اهميت دارد. اين بررسي از طريق گفتوگوهاي صميمانه و خودماني و از طريق شخصيتهاي ميانسال و روابط آنها در اين فيلم جلوي دوربين ميرود.

گفته شده اين فيلم با دوربين سبك و حركتي مواج در ترافيك شهري ساخته ميشود.

آساياس تاكيد كرد كه هميشه بر سبك روايتي تمركز داشته و اين چيزي است كه در بيشتر فيلمهاي وي مشترك است و سبكي اســت كه حتي گاهي از موضوع نيز اهميت بيشتري برايش پيدا ميكند.

آساياس گفت: من طرحهاي از پيش تعيين شده ندارم و هر طور كه دوست داشته باشم كار را جلو ميبرم و هر روز كار رشد ميكند و جلو ميرود. او گفت عادت بدي كه دارد اين است كه بايد همه عناصري را كه الزم دارد داشته باشد تا مطمئن باشد كه دارد چه كار ميكند.

آساياس با اشــاره به اينكه كار فيلمبرداري اين فيلم سال آينده انجام ميشود، گفت اكنون بايد يك فيلمنامه براي «وسپ نتوورك» آماده كند تا در برزيل ساخته شود و بعد به سراغ «اي بوك» ميرود. او در اين باره افزود: كار تحقيق و روند نوشــتن اين فيلم طوالني بوده زيرا اين موضوعي است كه او خيلي با آن آشنايي نداشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.