ماهايا پطروسيان در «لسآنجلس ـ تهران»

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ماهايا پطروسيان به فيلم سينمايي «لسآنجلس - تهران» به كارگرداني تينا پاكروان پيوست.

اين فيلم ســينمايي هماكنون در مرحله پيشتوليد است و طبق برنامهريزيها قرار اســت اواخر مردادماه فيلمبرداري آن آغاز شود.

اين فيلم كه ابتدا با نام «تهران - لس آنجلس» درخواست پروانه ساخت داده بود، به پيشنهاد شوراي ارزشيابي و نظارت به «لس آنجلس- تهران» تغيير نام داد و پروانه ســاخت آن صادر شده است.

تينا پاكروان، تهيهكنندگي اين پروژه را بهطور مشترك با علي حسيني برعهده دارد و نويسندگي آن به صورت مشترك توسط تينا پاكروان و آناليا اكبري انجام شده است.

تاكنــون حضور برخي عوامل همچون فرشــاد محمدي: فيلمبردار، ايمان اميدواري: گريم، مرجان شيرمحمدي: طراح صحنه و لباس، مديران توليد: مهدي چراغي و روزبه گيالني، دستيار اول كارگردان: مجتبي وحيدي، دستيار دوم كارگردان: رضا عزيزي، منشــي صحنه: ســحر عقيقي، صدابردار: امين ميرشكاري، عكاس: احمدرضا شجاعي، مشاور رسانهاي: آيدا اورنگ و امور مجازي: آريان اميرخان در اين فيلم ســينمايي قطعي شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.