ژاپن، مهمان ويژه نمايشگاه كتاب

Jahan e-Sanat - - NEWS -

هيروياسو كوباياشي سفير ژاپن در ايران در ديدار با مديرعامل موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران، از آمادگي اين كشور براي حضور در نمايشــگاه بينالمللي كتاب تهران به عنوان مهمان ويژه خبر داد.

در اين ديدار كه با حضور غالمرضا نوعي، مدير نمايشگاههاي خارجي و احمد شاكري، مشاور مديرعامل برگزار شد، اميرمسعود شهرامنيا، مديرعامل موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران ضمن اشاره به سابقه برگزاري نمايشگاه كتاب تهران و شرايط آن در مقايسه با ديگر نمايشــگاههاي منطقه به ذكر تاريخچهاي از چگونگي حضور كشورهاي مهمان ويژه نمايشگاه كتاب تهران در چهار دوره گذشته پرداخت و افزود: بر اساس ديپلماسي فرهنگي ترسيمشده، تعامل ما با نمايشگاههاي كتاب بينالمللي بيش از گذشــته افزايش يافته و آمادگي الزم را داريم تا پل ادبي بين كشورهاي مورد توافق را با حضور ناشران، نويسندگان و فعاالن اين حوزه به صورت مشترك برقرار كنيم.

در ادامه هيروياسو كوباياشي، سفير ژاپن درايران، ضمن تشكر از ايجاد اين امكان براي كشور ژاپن و با اشاره به در پيش رو بودن نودمين سالگرد روابط ديپلماتيك دو كشور گفت: ما عالقهمنديم به اين مناسبت در نمايشگاه كتاب تهران شركت و برنامههايي پيش از آغاز نمايشگاه را به صورت مشترك و متقابل برگزار كنيم. وي به مشاركت منظم كشور ژاپن در نمايشگاه كتاب تهران اشاره كرد و آخرين بازديد و ديدار خود با مســووالن سيامين دوره نمايشگاه كتاب تهران را ارزشمند دانست.

سفير ژاپن در ادامه گفت: بنا بر مذاكرات انجام شده، كشور ژاپن آمادگي دارد تا در يكي از دورههاي آتي نمايشــگاه كتاب تهران به عنوان مهمان ويژه حضور يابد. وي اولويت كشور خود را سالهاي 2019 و 2020 دانست.

در ادامه اين نسشت كاري گزينههاي مختلف مهمان ويژه شــدن دو طرف مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد هر يك از زمانهاي پيشنهادي در سالهاي 2018 تا 2020 مورد بررسي بيشــتر قرار گيرد. از ديگر مباحث مطرح شده در اين نشست هماهنگي جهت اعزام نويســندگان و تصويرگران كتاب به دو كشور بود كه مورد استقبال طرف ژاپني قرار گرفت. جزييات اين توافق پس از نهايي شدن اجرايي خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.