ديوانهوار

Jahan e-Sanat - - NEWS -

كريستين بوبن، نويسنده فرانسوي زاده 24 آوريل 19۵1 است. او پس از تحصيل در رشــته فلسفه به نويسندگي روي آورد و تاكنون بيش از 0۳ اثر از او منتشر شده است. كودكي، عشق و تنهايي دستمايه خلق آثار اوست. آثار بوبن مانند زنجير به هم پيوستهاند، هر يك تصوير ديگري را روشن ساخته و در كنار هم، تابلوي زندگي و افكار نويسنده را شكل ميدهند. براي او تجربههاي ساده زندگي ـ كودكي، عشق و تنهايي ـ دستمايه خلق آثار عاشقانه است. بوبن بيش از آنكه به مضامين و كلمات اهميت دهد، به آوا و لحن كالم ميپردازد، با اين حال نوشتههاي او سرشار از انديشهاند؛ انديشهاي كه از زندگي عاشــقانه و عشقش به زندگي سرچشمه ميگيرد. براي بوبن نوشتن، سراييدن آواهاست.

پدر او طراح كارخانه اشنايدر و كار مادر او خواندن بود، او پس از تحصيل در رشته فلسفه در جاهاي زيادي شروع به كار كرد به عنوان مثال در يك كتابخانه شهري در آتنيايكموزهدر اوســرانجامواردمحيطروزنامهنگاريشدكه اين روزنامه كار خود را در سال 1989 پايان داد. اولين نوشته او در اوايل سال 1980 به نشر درآمد كه مورد توجه افراد زيادي قرار نگرفت.

موفقيتاوبعدهابهلطفكتاببسيارفروتن درسال1992 حاصل شد. كتاب فراتر از بودن او اداي احترام به يكي از دوستان مؤنثش است كه بر اثر پارگي آنورسيم در 44 سالگي درگذشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.