سايت بولتننيوز مجرم شناخته شد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

سخنگوي هيات منصفه دادگاه مطبوعات از بررسي اتهامات مديران مســوول روزنامه صبا و سايت خبري بولتننيوز در جلسه ديروز دادگاه مطبوعات خبر داد.

علياكبر كســاييان در گفتوگو با ايلنا، در مورد جلســه ديروز دادگاه مطبوعات كه در شــعبه 9 دادگاه كيفري يك استان تهران به رياست قاضي محمديكشكولي برگزار شد، گفت: در اين جلسه سه پرونده در اين شعبه مورد رسيدگي قرار گرفت كه اولين آن پرونده مربوط به خبرگزاري دانشجو است كه در بدو امر شاكي پرونده شكايت خود را پس گرفت و رسيدگي مختومه شد.

سخنگوي هيات منصفه دادگاه مطبوعات ادامه داد: پرونده مديرمســوول روزنامه صبا كه متشكل از اتهامات افترا و نشر اكاذيب بود، مورد بررســي قرار گرفت كه بعد از رسيدگي با نظر اكثريت اعضاي هيــات منصفه دادگاه مطبوعات مجرم شناخته نشد.

او افزود: همچنين به پرونده سايت بولتننيوز به اتهام نشر اكاذيب براي تشــويش اذهان عمومي نيز رسيدگي شد كه بــا نظر اكثريت آرا هيات منصفــه دادگاه مطبوعات مجرم و مستحق تخفيف شناخته شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.