نديدبديدبازي در بهارستان!

Jahan e-Sanat - - NEWS -

هومن„جعفري- بله بــرادر! اين هم از مسخره بودن روزگار ماست كه نماينده مجلس خودش را ميكشــد كه بخواهد با موگريني ســلفي بگيرد. حاال خودش را ميكشد مهم نيست. آبروي ما را هم ميبرد! بنده تقاضا دارم يك ترتيبي اتخاذ بدهيم كه نمايندگان محترم مجلس چند باري با بانوان خارجي نشست و برخاست داشته باشند كه هم هول و باليشان بريزد هم اينكه ديگر اين همه نديدبديدبازي در نياورنــد. يك كار ديگر هم ميتوانيم بكنيم كه دفعه بعدي موگريني آمد ايران اصال تحويلش نگيرند. عكس نمايندههايي را كه در تالش براي جلب نظر خانم موگريني بودند را با همان خندههاي فراوان و نيش باز بفرستيم براي همسران گراميشان! دو بار كه در منزل كتك خوردند كه «چرا نيشت اينطوري باز بود» دفعه بعدي مرحومه مغفوره شادروان جنت مكان مريلين مونرو هم بيايد داخل تحويلش نميگيرند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.