روز خبرنگار مبارک

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

روز 7۱ مرداد در ایران روز خبرنگار است. اعضاي انجمن صنفي روزنامهنگاران ایران نامه سرگشادهاي خطاب به حسن روحاني نوشته و از عدم بازگشایي انجمنصنفيخودبهدلیل«کارشکنيمدیراندولت تدبیر و امید» گالیه کردهاند.

انجمن صنفي روزنامهنگاران مرداد سال88۳۱ دو ماهپسازانتخاباتمناقشهبرانگیزریاستجمهوريدر پي شکایت وزارت اطالعات و با حکم سعید مرتضوي تعطیلشد.حسنروحانيچهارسالبعددرمبارزات انتخاباتي سال29۳۱ وعده داد که در صورت پیروزي او در انتخابات این انجمن بازگشــایي خواهد شد. این وعده در چهار ســال نخست ریاستجمهوري او عملي نشد.

اعضاي انجمن صنفي روزنامهنــگاران ایران به مناسبت هفدهم مرداد، روز خبرنگار، نامهاي سرگشاده خطاب به حسن روحاني نوشتهاند و با انتقاد از بيتوجهي او به بازگشایي انجمن صنفي خــود، از اقدامات برخي مدیــران دولت «تدبیر

مصباحیمقدم تاکید کرد: خواســته جامعه روحانیت مبارز آن است که پروندههای احمدینژاد را مورد بررسی قرار دهند و هرچه حکم شد، قابل قبول است.وي در نشست خبری با اصحاب رسانه در رابطه با آخرین جلسه جامعه روحانیت مبارز گفت: در آخرین جلســه جامعه روحانیت مبارز اظهارات اخیر احمدینژاد و برخی اطرافیان ایشان در پی دستگیری بقایی و آزاد شدن وی با قرار وثیقه و نیــز صحبتهای احمدینژاد در این زمینه که شبههناک شد، مورد بررسی قرار گرفت.سخنگوي

وزارت اطالعات با صدور اطالعیهاي اعالم کرد: 27 نفر از عناصر گروهک تروریستي داعش دستگیر شدند. به گزارش ایرنا از پایگاه اطالعرساني وزارت اطالعات، در این اطالعیه آمده است: به استحضار ملت شریف ایران ميرساند تحت عنایات حضرت

ايرنا- رییس گروه کارشناســي تامین مالي بینالملل بانک توسعه صادرات ایران گفت: پس از شــش سال نخســتین قرارداد خط اعتباري ريفاینانس (اعتبار اسنادي کوتاهمدت) به مبلغ 25 میلیون یورو با پاریس منعقد شده است تا بتوانیم مواد اولیه از اروپا وارد کنیم.

فاینانس به تامین منابع مالي مورد نیاز براي اجــراي طرحها و خرید تجهیــزات طرحهاي تولیدي (ســرمایهاي) و همچنین خدمات فني ربیعي ایراد ميگیرند که مایل به فعالیت این انجمن صنفي به صورت یک نهاد مستقل نیست.

گفتني اســت عدم همــکاري وزارت کار براي بازگشایي این انجمن در حالي است که اسفندماه سال 29۳۱ اعالم شد وزارت اطالعات شکایت خود راازانجمنصنفيروزنامهنگارانایرانپسگرفتهاست و به گفته دادستان وقت، غالمحسین محسنياژهاي فعالیت مجدد آن «با اعضاي جدید و اساسنامه تازه» امکانپذیر خواهد بود.

در حال حاضر حدود08۴ انجمن صنفي در ایران فعال هستند که چگونگي تشکیل، حدود وظایف و اختیاراتوچگونگيعملکردآنهاموضوعماده«۱۳۱» قانون کار جمهوري اسالمي ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي است. از جمله وظایف انجمن صنفي روزنامهنگاران ایران «تمدید اعتبار کارت عضویت داخلي و بینالمللي اعضا، امور بیمه بیکاري و فعالیت کمیتههاي عضوگیري و رفاهي» است. حرف آن مطرح شود و اتفاقی نیفتد.مصباحیمقدم با بیان اینکه احمدینژاد خودش تخلفات فراوانی دارد، تصریح کرد: بخشی از این تخلفات در دوران ریاســت جمهوری احمدینــژاد رخ داد که یک مورد از آن در زمینــه قانون یارانهها بود که باید این تخلفات از سوی دیوان محاسبات کشور و قوه قضاییه پیگیری میشد تا مشخص شود اگر ایشان صالحیت برای ادامه ریاستجمهوری را ندارد، این موضوع اعالم شود. اقدامات تروریستي در استانهاي عمقي و شهرهاي مذهبي کشور داشت طي سلسلهعملیات ترکیبي اطالعاتي شناسایي و قبل از هرگونه اقدام به همراه سالح و مهمات بازداشت کنند. اســت که دو درصد آن را این بانک با حمایت دولت به مشتریان تخفیف ميدهد.

این کارشناس همچنین خدمات تامین مالي بانک توســعه صادرات را در دو بخش صادرات و واردات خوانــد و گفت: تامین مالي در حوزه صادرات براي کاال و خدمات، سرمایهگذاري در طرحها و پیمانکاريها و در حوزه واردات از محل منابع بانک و منابع خارجي صورت ميگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.