سفره مردم را كوچكتر نکنید

هشدار فعاالن اقتصادي به روحانی در آستانه معرفی دولت؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

«جهانصنعت»- واقعیت این اســت که تغییر سیاســتهاي اقتصادي حسن روحاني بهعنوان دوازدهمین رییسجمهور ایران تنها کورسوي امید مردم براي تغییر و بهبود شرایط اقتصادي است. شاید به همین دلیل بود که با نزدیک شدن به انتخابات ریاستجمهوري، مردمي که از ادامه شرایط نامساعد اقتصادي ناراضي بودند، تصمیم گرفتند براي دومین بار به حسن روحاني راي بدهند، از این رو در حال حاضر مردم حساسیت بیشتري بر عملکرد رییسجمهور و چیدمان کابینه او دارند. این در حالي است که قبل از برگزاري مراسم تحلیف ریاستجمهوري و آغاز به کار رسمي دولت دوازدهم در محافل و نشستهاي گوناگون، اولویتهاي بخشخصوصي و همچنین فعاالن اقتصادي براي دولت دوازدهم انتخاب صحیح و کارآمد کابینه دولت اعالم شد...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.