كنکور و ناخرسنديهاي آن

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - hedayati.mohammad@yahoo.com

محمدهدايتي قصه مدرسه و کنکور و اساسا آموزش در ایران دارد به جاهاي باریک کشیده ميشود؛ داستاني سراسر فشار، اســترس و هزینه. بیایید داستان را کمي مرور کنیم.

تا حدود یک دهه پیش روال کار اینگونه بود کهخانوادههابچههایشانراازیکسنيبهنهادهاي آموزشي دولتي واگذار ميکردند. مراحل مختلف طي ميشد. حداقلي از عدالت آموزشي هم وجود داشــت. روندهاي رسمي براي همه کم و بیش یکسان بود. فرجام سازوکار، کنکور بود و رقابت در آن؛ سازوکاري که انتقادهاي بسیار به آن وارد بوده و هســت. از یک زماني این رابطه مخدوش شد، پاي انواع موسسات آموزشي مثل قلمچي و گاج به میان آمد. فرض حضور این موسسات این بود که نهادهاي آموزشي دولتي کفایت و صالحیت ندارند،اینکهبرنامهریزيآموزشيفرآیندحرفهايتر و پیچیدهتر از این حرفهاست. ميدانیم که اینها تا حد زیادي توجیهاتي براي مالحظات اقتصادي است.درائتالفيناموجه،همهطرفینپذیرفتندکه دیگرنبایدبهموسساترسميدولتياعتمادداشته باشــند. خود دولت هم پذیرفت. هرچند واسطه نهایي که همان کنکور است در اختیار دولت ماند؛ واســطهاي که از طریق آن ميتواند تسلطش بر جامعه را حفظ کند و قواعد خود را تحمیل کند. اینجا بود که کنکور به یکي از طاقتفرســاترین اتفاقات در زندگي هرخانواده ایراني بدل شد. خود تبدبل شد به غایت نهایي. موسسات آموزشي از طریق برساخت اسطورههایي حقیقتا بيمعنا این فرآیندراعمقبخشیدند.پايروانشناسيآموزشيو انواع تکنیکهاي تستزني و موفقیت به میان آمد. اینکه باید براي لحظهلحظه زندگي روزمره بچهها برنامه بریزند. در کنارش مدارس غیرانتفاعي رشد کردند؛ مدارسي که مدعي کیفیت برتر آموزشي بودند اما در کنارش شــهریههایي بسیار طلب ميکردند.ایناتفاقفاصلهطبقاتيراافزونوعدالت آموزشي را تحلیل برد. همه این موارد کنکور را به یکي از بیزنسهاي پرسود در کشور بدل کرد به هزینهخانوادهها.

کسي هم نیست در این روندها بازاندیشي کند. اســطوره کنکور روان بچهها را نشانه رفته است و جیب والدین را. خانوادهها زیر این فشــار دارند له ميشــوند. دولت هم از خود سلب مسوولیت کرده است هرچند کماکان قادر مطلق مينماید و موسسات آموزشي که دارند به خاطر نشان دادن تاثیر نوع و شــکل مداد بر میزان تستزني پول درميآورند و البته همه ميدانیم چه بر سر کیفیت آموزش آمده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.