نامهسرگشادهانجمنصنفيروزنامهنگارانایرانبهحسنروحاني

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

و امید» براي راهانــدازي انجمنهاي «بدیل» و «موازي» گالیه کردهاند.

در این نامه آمده اســت: «اکنون و در آستانه فرارسیدن روز خبرنگار با توجه به اینکه مکاتبات متعدد «انجمن صنفي روزنامهنگاران ایران» خطاب به جنابعالي و وزیر محترم کار تاکنون بيپاســخ مانده است، ناگزیر است در این نامه سرگشاده از جنابعالي براي چندمین بار بخواهد ضمن اعالم تذکر جدي به مسووالن یادشده و تفهیم جایگاه واقعي آنان، فرد بيغرض، بيطرف و منصفي در دولت بهعنوان مسوول پیگیري موضوع و نظارت بر فعالیتهاي افراد یادشده و رفع موانع بازگشایي انجمن تعیین کنید.»

اعضاي انجمن صنفي روزنامهنگاران پیشتر نیز در وزارت کار دولت حسن روحاني را مهمترین مانع بازگشــایي انجمن صنفي خود خوانده بودند. آنها یکســال پس از روي کار آمدن دولت روحاني در نامهاي سرگشاده به علي ربیعي، وزیر کار خواستار پاســخگویي او در مورد وضعیت بالتکلیف انجمن صنفي خود شــده بودند. آنها علي ربیعي را متهم کردهبودندکه«سادهترینراهیعنيپاککردنصورت مساله را برگزیده» و در ادامه خاطرنشان کرده بودند که او در پي انکار شخصیت حقوقي انجمن صنفي روزنامهنگاران ایران است.

روزنامهنگاران همچنین پیشتر با اشاره به تهیه الیحهاي از ســوي دولــت روحاني با عنوان «نظام جامع رسانه» آن را خالف منافع کارکنان رسانهها دانسته بودند. به گفته آنان این الیحه به نهادهاي دولتي اجازه ميدهد در فعالیت رسانهها و کارکنان آن مداخله کنند. تدوین این الیحه نیز بدون مشورت با روزنامهنگاران و کارشناسان رسانهها تهیه شده بود. درگذشتهاعضايانجمنصنفيروزنامهنگارانازعلي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.