احمدينژاد تخلفات فراواني دارد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

جامعه روحانیت مبارز ادامه داد: سخنان احمدینژاد حتی به شــکلی مطرح شد که مرجع ضمیر آن سخنانمشخصنیستومعلومنیستشخصیکه احمدینژاد از او صحبت میکند، کیست که گاهی به 80 یا 90 ساله بودن او تاکید میشود؟

به گزارش ایلنا، وي با بیان اینکه احمدینژاد در سخنانی که در خوزستان داشت، هم حرفهایی را زد که درباره آن تفسیرهای فراوان مطرح شد، اظهار داشت: اساسا ایشان از زمان ریاستجمهوری هم سخن از داشتن فهرستی از مفسدان اقتصادی به میان آورد و بیان کرد که این لیســت را افشا میکند اما هیچگاه این اتفاق نیفتاد. جا داشــت ایشان لیســت خود را ارائه میکرد و قوه قضاییه هم آن را مورد بررســی قرار میداد نه اینکه فقط

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.