انعقادقراردادخطاعتباري52 ميليونیورویيبانكتوسعهصادراتبافرانسه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

و مهندســي طرحها با اســتفاده از تسهیالت اعتباري خارجــي میانمدت (وفق قراردادهاي مالي بستهشــده با اعتباردهنــدگان خارجي) گفته ميشود.

داریوش یوسفي دیروز در نشست تخصصي آشــنایي با خدمات بانک توسعه صادرات ایران در ســاري به اهمیت رفع تحریمها در سامانه بانکي براي واردات و صادرات محصوالت اساسي اشــاره کرد و افزود: قرارداد 25 میلیون یورویي از طریق خط اعتباري این بانک ایجاد شــده و آماده پرداخت است.

وي واردات کاالهاي اساســي و مواد اولیه از جمله دارو از طریق این خط اعتباري را ضروري دانست و گفت: این تسهیالت با نرخ چهار درصد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.