تالش برای احیای دیپلماسی

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

آمریکا و کرهشمالی مذاکره فوری برای حل بحران ناشــی از برنامههای هستهای و موشکی کرهشمالی را رد کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.