امنیت شغلي كارگران تامین میشود؟

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

افزایش امنیت شغلي کارگران و همچنین بهبود وضعیت معیشتي مردم از وعدههایي به شمار ميرود که ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.