نقضبرجامازسويايران،خوابآمريكاييهاست

Jahan e-Sanat - - News -

گروه سياسي- بر كسي پوشيده نيست كه آمريكاييها قصد دارند براي حل و فصل موضوع برجام، ايران را تا جايي تحت فشار قرار دهند كه ايران به صورت يك طرفه اين توافق بينالمللي را نقض كند. در حالي كه بســياري از مقامات سياسي كشور پيش از اين اعالم كردهاند كه زير بــار اين زورگويي آمريكاييها نميروند، اما اين سناريويي است كه به نظر ميرسد آمريكاييها قصد دارند آن را با هر حيلهاي به اجرا در بياورند. ســوال مهم اين است كه واكنش ايران در برابر اين موضعگيريها چه خواهد بود. بهرام قاسمي، سخنگوي وزارت امور خارجه در نشست خبري ديروز خود با اصحاب رســانه در پاسخ به سوال خبرنگار «جهانصنعت» درباره اينكه ايران چه اقداماتي براي جلوگيــري از نقض برجام انجام داده است، اظهار داشت: «نقض برجام خوابي است كه تعبير نخواهد شد و تالش دولت آمريكا اين است كه با هزينه ايران و به دست ايران برجام را تخريبكند ايمومجددهم اعالم ميكنيم كه پيشقدم نقض برجام نخواهيم بوديم. ما در مقابل بدعهديها، كارشــكنيها و نقض برجام با هوشــياري تمام و خردمندي الزم، اقدامات مقتضي را در زمان خودش انجام خواهيــم داد. بعد از تحريمهاي جديد كنگره و امضاي آن توسط رياستجمهوري اياالت متحده اقدامات و برنامههاي مورد نيازي كه بايد در قبال اين موضوع انجام شود در هيات نظارت عالي بر برجام مورد بحث قرار گرفت و تصويب شد و در زمان الزم اين اقدامات انجام خواهد شــد.» وي افزود: «ما در تماس دائم با كشــورهاي ذينفع و ذينفوذ هستيم. خانم موگريني هم در تهران بود و فرصتي خوبي ايجاد شد تا در سطوح عالي سياســي مذاكراتي را با مقامهاي ايراني داشته باشند. ما با بقيه هياتهاي اروپايي نيز در همين روزهاي اخير در اين زمينه صحبت كرديم و راه ما راه ديپلماسي اســت و مذاكره و رايزنيهاي خودمان را در اين زمينه ادامه ميدهيم.»عالوه بر اين خبرنگاري در همين چارچوب از سخنگوي وزارت خارجه پرسيد كه مصاديق فاحش نقض برجام از نظر هيات عالي نظارت بر اجراي برجام چيست؟ كه وي در پاسخ گفت: اين مصاديق را هيات نظارت بر اجراي برجام مشخص ميكند. اين موضوع يك بحث فني است و فكر ميكنيم در زمان خودش اين هيات ميتواند در اين خصوص اظهارنظر كند. سخنگوي وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالي در مورد اظهارات مقامات آمريكايي دربارهفعاليتهايموشكيايرانوبياعتماديبين تهران و واشنگتن تصريح كرد: بياعتمادي بين ما و آمريكا وجود داشته و بحث جديدي نيست. قاسمي افزود: اين بياعتمادي ادامه دارد و اتفاقات اخير ديوار بياعتمادي بين دو كشــور را بلندتر كرده است. سخنگوي وزارت خارجه همچنين با تاكيد بر اينكه بحث فعاليتهاي موشكي ايران جنبه دفاعي و بازدارندگي دارد خاطرنشان كرد: فعاليتهاي موشكي ايران بحث داخلي ماست و اينفعاليتهاهيچمغايرتيباقطعنامههايشوراي امنيت ندارد و ادعاهايي كه آمريكاييها در اين ارتباط انجام ميدهند بيربط است.

ممانعتي براي ورود هيات عربستاني به ايران وجود ندارد

قاسمي همچنين در ارتباط با اظهارنظرهاي اخير مقامات عربستاني مبني بر اينكه ايران در صدور رواديد جهت سفر هيات عربستاني به ايران در راستاي بازديد از ساختمانهاي اين كشور در ايران كارشكنيهايي را انجام داده است، با رد اين موضوع گفت: از حدود چند هفته قبل ويزاي طرف عربستاني براي سفر به ايران صادر شده است و قرار بود اين هيات با هواپيماي اختصاصي به ايران سفر كند. در مدت كوتاهي با تالش وزارت خارجه و هماهنگيهايي كه صورت گرفت مجوز پرواز براي اين هيات صادر شد ولي به علت برخي از مشكالت بوروكراتيك و همچنين نبود كانالهاي مستقيم ديپلماتيك اطالع اين موضوع به عربستان با تاخير مواجه شد ولي همانطور كه گفتم در حال حاضر هيات عربستاني هر موقع كه بخواهد ميتواند اين سفر را انجام دهد. اين ديپلمات كشورمان ادامه داد: در شرف دريافت ويزا براي سفر هيات ايراني به عربستان جهت بازديد از اماكن ديپلماتيك كشورمان در عربستان هستيم و فكر ميكنيم طي روزهاي آينده ويزا براي هيات ايراني را نيز دريافت كنيم. سخنگوي وزارت خارجه ادامه داد: ممانعتي براي ورود هيات عربستاني به ايران وجود ندارد و فكر ميكنيم نيت خاصي وجود دارد كه در فضاسازي رسانهاي اعالم شود كه ايران در اين ارتباط كارشكني ميكند و مخالف اين موضوع بوده است. در حالي كه ما اين موضوع را تكذيب ميكنيم و همانطور كه گفتم ويزا و مجوز پرواز براي اين هيات صادر شده است و آنها هر موقع كه تصميم بگيرند، ميتوانند به ايران سفر كنند.

ديدارمسوولدولتباهياتهايخارجي تشريفاتينبود

ســخنگوي وزارت خارجه با بيان اينكه در جريان ســفر هياتهاي خارجــي به تهران به منظور شركت در مراسم تحليف رييسجمهور تاكنون بين اين هياتها و مقامات ايراني حدود ۵۳1 الــي ۰۴1 مالقات صورت گرفته اســت تصريح كرد: اين مالقاتها همچنان ادامه پيدا ميكند. قاســمي تصريح كرد: در مالقاتهاي انجام شده بين اين هياتها و مقامات ايراني در مورد مسايل مهم منطقهاي و بينالمللي بحث و گفتوگو شده است. وي همچنين در مورد برخي از سخنان مبني بر اينكه اين ديدارها تشريفاتي بوده است واكنش نشان داد و گفت: اين ديدارها تشريفاتي نيست و همانطور كه اشاره كردم در جريان اين ديدارها در مورد مسايل مهم منطقهاي و بينالمللي رايزني شده است.

قاســمي در مورد صحبتهاي مقام معظم رهبري در مراســم تنفيذ رييسجمهور مبني بر اينكه تعامل گســترده با جهــان بايد يكي از اولويتهــاي مهــم دولت باشــد، ادامه داد: صحبتهاي مقام معظم رهبري در حوزه تعامل با جهان بحث مهمي است. ايران همواره سعي كرده از سياست مسالمتآميز و مسالمتجويانه در عرصه جهاني پيروي كند. تاكيد ايشان در اين دوره در ارتباط با اين موضوع بحث مهمي است كه بايد روي آن كار شــود و قطعا در برنامههاي كشور منظور خواهد شد و حتما از منويات ايشان بهرهمنديهاي الزم به عمل خواهد آمد.

سخنگوي وزارت خارجه در پاسخ به سوالي در مــورد برخي از انتقادها در ارتباط با ســطح شركتكنندگان هياتهاي خارجي در مراسم تحليف رييسجمهور ادامه داد: فكر ميكنم با توجه به اينكه مراسم تحليف آقاي روحاني بود، سطح شركتكنندگان در مراسم بسيار خوبي بــود. معموال در دور دومــي كه رييسجمهور انتخابميشود،تعدادشركتكنندگانهياتهاي خارجي در مراسم تحليف نسبت به دور اول كمتر است و ما در مراسم تحليف روز شنبه مشاهده كرديــم كه بيش از ۵۰1 هيات خارجي در اين مراسم شــركت كردهاند كه نسبت به دور اول افزايش داشته اســت. وي گفت: البته هميشه بهانه براي انتقاد وجود دارد ولي بايد توجه داشت كه حضور پرتعداد هياتهاي خارجي در مراسم تحليف آقاي روحاني يك اقدام معنادار است و اين هياتها در سطح خوبي حضور پيدا كردهاند.

قرار نيست مقامات عراقي از ما اجازه بگيرند

درايننشستمطبوعاتيخبرنگاريخطاببه سخنگوي وزارت خارجه گفت: اخيرا آقاي مقتدي صدر به عربستان سفر كردند و در آنجا ديدارهايي را با مقامات عربستان انجام دادند. در حال حاضر بحثهايي نيز در مورد سفر آقاي عمار حكيم به عربستان مطرح است. با توجه به نوع رابطه ايران با جريان تشيع در عراق آيا ايران از اين سفرها آگاه بوده است؟ موضع ايران در ارتباط با اين سفرها و مباحث مطرح شده در آن چيست؟ سخنگوي وزارت امور خارجه در پاسخ خاطرنشان كرد: روابط ايران و عراق حســنه است. دو كشور به داليل تاريخي و مذهبي همواره ارتباطات گستردهاي در سطوح مختلف با يكديگر داشته و خواهند داشت. اين ديپلمات ارشد كشورمان ادامه داد: عراق كشور مســتقلي است و قرار نيست كه شخصيتها و مقامات عراقي در سفرهاي خود به خارج از عراق و گفتوگوهايي كه با ديگران دارند، از ما اجازه بگيرند يا به ما گزارشــي بدهند. چنين بحثي مطرح نيست و ما در مسايل داخلي عراق دخالت نميكنيم. سخنگوي وزارت خارجه در پاسخ به سوالي در ارتباط با اظهارنظر نماينده مقتدي صدر در عربستان مبني بر اينكه ايران در عراق به دنبال منافع خود است، تصريح كرد: آقاي مقتدي صدر ميتواند ديدگاهها و نظرات خود را داشته باشد. وي اضافه كرد: اين سخنان را نبايد جدي گرفت و شــايد در بيان موضوع و ترجمهاي كه صورت گرفته كمكاريهايي شده باشد و اميدواريم چنين صحبتهايي را مطرح نكرده باشند.

نشست آستانه هفته جاری در تهران برگزار می شود

سخنگوي وزارت خارجه در ادامه گفتوگوي خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالي در ارتباط با توافق اخيري كه از سوي مصر در ارتباط با موضوع آتشبسدربخشيازسوريهصورتگرفتهواينكهآيا اينتوافقاتخارجازروندآستانهميتواندتاثيرمنفيبر نشستهايآستانهداشتهباشد،گفت:درموردمصر صحبتنميكنموليبهطوركليميگويمكهآروزي ماآتشبسدرسوريهاست.ماازايجادامنيتوثبات در سوريه استقبال ميكنيم. وي با بيان اينكه هدف نشست آستانه ايجاد ثبات در سوريه است، ادامه داد: ما در اين روند فعال هستيم و ميتوانيم از همكاري و كمكهاي ديگر كشورها نيز در اين راستا استفاده كنيم و از فعاليتهاي ديگر كشورها در اين راستا استقبال ميكنيم. قاسمي تاكيد كرد: سهشنبه و چهارشنبه هفته جاري نشست كارشناسي آستانه در تهران برگزار ميشود و قرار است در هفته اول شهريورماهنيزششميننشستروندآستانهدرسطح عاليدرپايتختقزاقستانبرگزارشود.

كمترين بودجــه نظامي را در منطقه داريم

ديپلماتارشدكشورماندرموردهمكاريهاي نظامي ايران و روسيه و توافق اخيري كه بين دو كشور در اين زمينه صورت گرفته است، گفت: ايران و روسيه در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و نظامي با يكديگر همكاري دارند. در گذشته با يكديگر همكاريهايي در حوزه نظامي داشتهاند و در آينده نيز همكاريهاي الزم را در اين حوزه خواهند داشت.

قاسمي خاطرنشــان كرد: كشوري هستيم كه كمترين بودجــه نظامي را در منطقه داريم و در صــورت نياز با ديگر كشــورها در زمينه نظامي رايزني، تبادل اطالعات و همكاريهايي خواهيم داشت ولي بيشتر در اين زمينه متكي بر توانمنديهاي داخلي خودمان هستيم.

سياستايراندرورزشمواجهنشدنتيمهاي ايران با تيمهاي رژيم صهيونيستی است

قاســمي در پاسخ به ســوالي در ارتباط با حاشــيههاي ايجادشــده در مورد حضور دو بازيكن ايراني در مســابقه فوتبال در برابر يك تيم از رژيم صهيونيستي گفت: موضع ما نسبت به رژيم صهيونيستي مشخص است. اين رژيم يك رژيم نامشروع است كه ما آن را به رسميت نميشناسيم و بهطور عمده سياست ايران در حوزه ورزش رويارو نشــدن تيمهاي ايراني با تيمهاي رژيم اشــغالگر قدس بوده است. وي ادامه داد: در خصــوص اتفاقي كه افتاده، بايد وزارت ورزش پاسخگو باشد.

البته آنها در روز نخســت انتشار اين اخبار موضعگيريهايــي داشــتند. ايــن ديپلمات كشورمان ادامه داد: آنچه مهم است اين است كه باشگاههاي ايراني و سازمان ورزش در تبادل با باشگاههاي خارجي به اين موضوع توجه بيشتري كننــد و در قراردادهايــي كه منعقد ميكنند موضوع بحث بازي با تيمهاي رژيم اشغالگر را مشخص كنند و در قراردادها به صورت شفاف و دقيق تكليف اين موضوع مشخص و روشن شود البته نميدانم در قراردادهاي اين دو بازيكن اين بحث مد نظر بوده يا نه.

قاســمي تصريح كرد: اين بازيكنان بخشي از مردم هســتند و نگاهشــان در ارتباط با اين موضوع شبيه مردم ايران است و همانطور كه اشاره كردم، مهم اين است كه در قراردادهايي كه منعقد ميشود، اين موضوع به صورت شفاف و دقيق مشــخص شود. سخنگوي وزارت امور خارجه در ادامه گفتوگوي خود با خبرنگاران در پاســخ به سوالي در ارتباط با توافق اخيري كه از سوي مصر در ارتباط با موضوع آتشبس در بخشــي از سوريه صورت گرفته و اينكه آيا اين توافقــات خارج از روند آســتانه ميتواند تاثير منفي در نشستهاي آستانه داشته باشد، گفــت: در مورد مصر صحبــت نميكنم ولي بهطور كلي ميگويم كه آرزوي ما آتشبس در سوريه است.

از ايجاد امنيت و ثبات در سوريه استقبال ميكنيم. وي با بيان اينكه هدف نشست آستانه ايجاد ثبات در سوريه است، ادامه داد: در اين روند فعال هستيم و ميتوانيم از همكاري و كمكهاي ديگر كشــورها نيز در اين راستا استفاده كنيم و از فعاليتهاي ديگر كشــورها در اين راستا استقبال ميكنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.