رايزنيها پس از مراسم تحليف ادامه دارد

Jahan e-Sanat - - News -

گروه سياسي- با وجود آنكه چند روز از برگزاري مراسم تحليفميگذردامادستگاهديپلماسيكشورمانهمچنانفعاليت خودرابرايرايزنيبانمايندگانهياتهايخارجيادامهميدهد. رييسجمهور، وزير امور خارجه و رييس مجلس شوراي اسالمي روزگذشتهميزباننمايندگانهياتهايخارجيبودند.

رييسجمهور كشــورمان با رابرت موگابه، رييسجمهور زيمبابوهديدارداشت.حسنروحانيبااستقبالازگسترشروابط تهران-هرارهتصريحكرد:ايرانوزيمبابوهظرفيتهاوفرصتهاي خوبيبرايگسترشهمكاريهادرعرصههايكشاورزي،علمي، فرهنگي و اجراي پروژههاي صنعتي و فني دارند كه بايد از اين زمينهها براي ارتقاي سطح روابط دوستانه به نفع ملتهاي دو كشور بهرهگيري شود. رييسجمهور اضافه كرد: ملت زيمبابوه همچون ملت ايران براي استقالل خود مبارزه كرده و ميكند و ما از ابتداي پيروزي انقالب اســالمي همواره روابط خوبي با زيمباوهداشتهايم.رييسجمهورزيمبابوهنيزدراينديدارباتاكيد بر اينكه كشورش همواره دوست ايران بوده است، گفت: مراسم تحليف دور دوم رياستجمهوري جنابعالي، بسيار خوب و موفق برگزار شد و زيمبابوه خواهان روابط گسترده و همكاري نزديك با ايران است. رابرت موگابه اظهار داشت: زيمبابوه ظرفيتهاي فراواني براي توسعه در عرصههاي محصوالت كشاورزي، فناوري ارتباطات، معادن و منابع زيرزميني قوي و نيروي انساني دارد كه ميتواندبسترمناسبيبرايانتقالتجربياتوگسترشتعامالت و همكاري با ايران باشد. كشورهاي مستقل بايد كنار يكديگر باشند ديدار ديگر رييسجمهور با هكتور انريكه آرسه زاكونتا، وزير دادگستري بوليوي و فرستاده ويژه اوو مورالس، رييسجمهور بوليوي بود. روحاني در اين ديدار گفت: دو كشــور در مسايل مختلف دوجانبه و بينالمللي با هم اشــتراكنظر دارند. وي بوليوي را كشوري انقالبي در منطقه آمريكايالتين دانست و با اشــاره به ضرورت توقــف مداخله قدرتهاي خارجي در امور ديگر كشــورها، افزود: كشورهاي مستقل بايد متحد و كنار يكديگر باشند و حضور بيش از يكصد هيات خارجي از كشورهاي دوست در مراسم تحليف رييسجمهور ايران ثابت كرد كه كشورهاي مستقل و انقالبي منزوي نيستند. روحاني با اشاره به وجود منابع فراوان گازي در ايران و بوليوي و ميزباني بوليويازاجالسسراناوپكگازي،خاطرنشانكرد:ايناجالس ميتواندعاملوحدتتوليدكنندگانوتعيينقيمتمتعادلدر بازار باشد. رييسجمهور با بيان اينكه ايران و بوليوي ميتوانند در زمينههاي مختلف مرتبط با گاز از جمله در اكتشاف ميادين گازي و صنايع وابسته به آن همكاريهاي خوبي را ساماندهي كنند، گفت: متخصصان ايراني تجارب ارزندهاي را در زمينه اكتشافميادينگازي،استخراج،ايجادپااليشگاهوخطوطانتقال گازي دارند كه در اين راستا جمهوري اسالمي ايران آماده انتقال تجربيات خود به بوليوي است. هكتور انريكه آرسه زاكونتا، وزير دادگستري بوليوي نيز در اين ديدار با تقديم دعوتنامه رسمي رييسجمهور بوليوي از روحاني براي شركت در اجالس سران اوپك گازي در اين كشور، گفت: روابط ايران و بوليوي در طول سالهاي گذشته خوب و دوستانه بوده است.

ايران و پاكســتان ميتوانند براي توسعه امنيت منطقهايبيشترهمكاريكنند

همچنين حسن روحاني با رضا رباني، رييس مجلس سناي پاكستان ديدار كرد. رييسجمهور كشورمان در اين مالقات، مناسبات تهران- اســالمآباد را برادرانه دانست و اظهار داشت: پيوســتگي تاريخي و فرهنگي دو ملت ايران و پاكستان، پايه محكمي براي توسعه و ارتقاي سطح همكاريها با هدف تامين منافعمشتركاست.رييسجمهور،امنيترامهمترينمسالهدر شرايط كنوني منطقه عنوان كرد و با اشاره به اينكه جمهوري اسالمي ايران، امنيت پاكستان را در راستاي امنيت خود قلمداد ميكند، بر ضرورت افزايش مشاركت و همكاريهاي دو كشور در راستاي افزايش سطح امنيت در منطقه و بهويژه در مرزهاي مشترك،تاكيدكرد.روحانيتروريسمرابزرگترينمعضلمنطقه برشمردوبابياناينكههمهكشورهايمنطقهبايدبرايمبارزهواز بين بردن تروريسم با هم همكاري كنند، افزود: ايران و پاكستان ميتوانند در زمينه مبارزه با تروريسم و توسعه امنيت منطقهاي همفكري،رايزنيوهمكاريهايخوبيداشتهباشند.ويبااشاره به اينكه ايران و پاكستان عمق استراتژيك براي يكديگر بهشمار ميآيند، توسعه و پيشرفت دو كشور را حائز اهميت دانست و آن را عاملي مهم در راستاي افزايش امنيت منطقه عنوان كرد.

رييسجمهورباانجاي،وزيرفرهنگوارتباطاتسنگالمالقات كرد.حسنروحانيسنگالراكشوريمهمدرغربآفريقاودوست جمهورياسالميايرانتوصيفواظهاركرد:درسالهايگذشته كه مالقاتهاي مفيد و سازندهاي با رييسجمهور سنگال انجام شد، روابط ما همواره خوب بوده است. وي با بيان اينكه مبارزه با تروريسمميتواندهدفيمشتركبينتهرانوداكارباشد،تصريح كرد:اگرميبينيمتروريسمدرمنطقهخاورميانهودرآفريقافعال است و حتي توانسته افكار برخي جوانان را جذب كند، نشانه اين است كه در كار فرهنگي كوتاهي شده است. رييسجمهور افزود: ايران و سنگال با توجه به نزديكي نظراتشان در موضوعات بينالمللي ميتوانند در مجامع بينالمللي همفكري و همكاري بيشتريداشتهباشند.روحانيتوسعهمناسباتفرهنگيوهنريو همچنينهمكاريدرحوزهكتابوحفظنسختاريخيراازجمله محورهاي همكاري دو كشور اعالم كرد. وزير فرهنگ و ارتباطات ســنگال نيز در اين ديدار با ابالغ پيام تبريك رييسجمهوري كشورش گفت: سنگال اهميت خاصي براي روابط خود با ايران قائل است و عالقهمنديم روابط خود را در همه عرصهها بهويژه در زمينههايفرهنگيوهنريباايرانگسترشدهيم. ديدار ظريف با نمايندگان كشورهاي خارجي وزير امور خارجه كشــورمان نيز ديروز در ادامه ديدارهاي خود ميزبان برخي از مقامات سياسي كشورهاي خارجي بود. جــورج چيكوتي، وزير امور خارجه آنگوال در مالقات با محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان ضمن ابراز خرسندي از حضوردرايرانومراسمتحليفگفت:هموارهعالقهمندهستيم كه مناسبات دوجانبه را افزايش دهيم. اولين مرتبه است كه به تهرانسفرميكنموازپيشرفتهايايرانشگفتزدهشدم.ظريف نيزدراينديداراظهارداشت:تالشخواهيمكردروابطدوجانبهرا افزايش دهيم. آمادگي داريم در زمينههاي اقتصادي، داروسازي و تكنولوژي همكاريها را افزايش دهيم. الزم است همكاريهاي بانكيتقويتشودتابتوانيمهمكاريهاياقتصاديراهمتحرك بخشيم. زمينههاي مهمي در بخشهاي مهندسي و فني براي همكاري وجود دارد. وزير خارجه آنگوال همچنين از ظريف براي ديدارازكشورشدعوتبهعملآورد.محمدجوادظريفدرديدار ديگر خود با هيات حماس بر حمايت جمهوري اسالمي ايران از آرمانفلسطينومقاومتتاكيدكرد.هياتحماسنيزازموضع اصولي جمهوري اسالمي ايران در خصوص فلسطين و مقاومت تشكر و قدرداني كرد.

همچنين محمدجواد ظريف در ديدارهاي جداگانه با ژان ماكس راكو تامانجي، رييس مجلس ملي ماداگاسگار، اهلل شكور پاشازاده،رييسعلمايدينيقفقازومومودوسانحه،نايبرييس مجلسگامبيامالقاتوگفتوگوكرد.

ديدارهاي رييس مجلس با نايب رييس مجلس گامبيا

رييسمجلسشوراياسالميهمبافرستادگانويژهكشورها ديدار و گفتوگو داشت. علي الريجاني در ديدار با مومودو المين سانه، نايبرييس مجلس گامبيا با اشاره به اهميت گسترش روابط ايران و گامبيا افزود: مســير براي توســعه همكاريها ميان دو كشور ايران و گامبيا فراهم است و اميدوارم دولت و پارلمان اين كشور بتوانند از ظرفيتهاي مختلف ايران در حوزه تجاري و اقتصادي استفاده كنند. وي ادامه داد: خوشبختانه در شرايط كنوني مسير براي توسعه همكاريها ميان دو كشور ايران و گامبيا فراهم اســت و اميــدوارم دولت و پارلمان اين كشور بتوانند از ظرفيتهاي مختلف ايران در حوزه تجاري و اقتصادي استفاده كنند. رييس مجلس شوراي اسالمي افزود: در سالهاي اخير جمهوري اسالمي در حوزههاي مختلف از جمله صنعت، معدن، كشاورزي، صنايع غذايي، صنايع دارويي و خدمات مهندسي به پيشرفتهاي چشمگيري دست يافته و ميتوان از اين ظرفيتهاي بزرگ براي گسترش همكاريها استفاده كرد. مومودو المين سانه نيز در اين ديدار با اشاره به جايگاهبرجستهجمهورياسالميدرعرصهمنطقهوبينالملل گفت: حضور گســترده كشورها و مقامات خارجي در مراسم تحليف رياستجمهوري، نشان داد كه آغوش ايران براي تعامل و همكاري با كشورهاي ديگر باز است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.