چه معني دارد كه اروپاييها، آمريكا را درصدوربيانيهعليهايرانهمراهيكنند

Jahan e-Sanat - - News -

صداوسيما- رييس شوراي راهبردي روابط خارجي گفت: موگريني در قبال همسويي تروئيكاي اروپايي با آمريكا در صدور بيانيه عليه كشورمان درخصوصحركتعلميايراندرپرتابماهوارهبر،هيچپاسخينداشت. كمال خرازي درباره همسويي تروئيكاي اروپايي با آمريكا پس از آزمايش موشك ماهوارهبر كشورمان گفت: اين، از مسايلي بود كه به خانم موگريني تذكر دادم كه موشك ماهوارهبر سيمرغ اصال براي انتقال ماهواره طراحي شده است و كالهك هستهاي و غيرهستهاي ندارد. وي افزود: به خانم موگريني گفتم چه معني دارد كه سه كشور اروپايي در صدور بيانيه عليه كشورمان همراهي كنند و پرتاب اين موشك ماهوارهبر را نقض قطعنامه 1۳۲۲ بدانند؟ و خانم موگريني جوابي براي اين موضوع نداشت زيرا اين موضوع بسيار صريح است و اين موشك براي كالهك ساخته نشده است. رييس شوراي راهبردي روابط خارجيتصريحكرد:متاسفانهفشارهايآمريكاكارسازميشودوكشورهااين واقعيات را ناديده ميگيرند اما اينها بايد از جانب ما تذكر داده شود تا بدانند آنچه كه ما انجام ميدهيم دقيقا منطبق با برجام است و ديگران هستند كه دراينزمينهتخلفميكنند.خرازيهمچنيندربارهبرخيزمزمههامبنيبر خواستآمريكاييانبرايبازرسيازمراكزنظاميكشورمانتاكيدكرد:مسايل نظامي در هر كشوري محرمانه است و به اين سادگي نميشود به عرصهاي ورود كرد كه ضامن امنيت كشورهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.