تهرانتابيروتقلمروحكومتشيعه

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- وزير امور خارجه پيشين آمريكا با ادعاي اينكه سقوط داعش ميتواند يك موهبت براي ايران باشد، گفت كه جهان در دوران پساداعش احتماال شاهد ظهور امپراتوري ايران در خاورميانه خواهد بود. هنري كسينجر، وزير امور خارجه آمريكا طي ســالهاي 197۳ تا 1977 در يادداشتي كه در پايگاه تحليلي كپ ايكس منتشر شده است، نوشت: در سالهاي اخير در بخشهاي گستردهاي از عراق و سوريه يك نيروي راديكال به نام داعش ظهور پيدا كرده كه تاكيد دارد مخالف تمدن امروزي است و روشي خشونتآميز تالش ميكند كثرت دولتها در نظام بينالملل فعلي را با يك امپراتوري طبق قوانين خود جايگزين كند. در چنين شرايطي اصطالح «دشمن دشمن ما، دوست ماست» ديگر مصداق ندارد چراكهدروضعيتفعليخاورميانه،دشمندشمنتوميتوانددشمنتونيزباشد. جنگ دنياي بيرون با داعش ميتواند يك مثال باشد. اغلب قدرتها، شامل ايران و كشورهاي سني پيشرو موافقند كه الزم است داعش نابود شود. اما كدام يك قرار است پس از داعش كنترل اين مناطق را به دست بگيرد؟ ائتالف سنيها؟ يا يك قلمرو تحت نفوذ و تسلط ايران؟ كسينجر در ادامه مدعي شد كه اگر قلمرو داعش به دست نيروهاي سپاه پاسداران ايران يا گروههاي شيعي تحت حمايت و آموزشديده ايران بيفتد، نتيجه ميتواند ايجاد يك كمربند منطقهاي از تهران تا بيروت باشد كه در نهايت به ظهور امپراتوري ايران بينجامد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.