ايراندرموردتحقيقاتحملهبهسفارتعربستان شفافترباشد

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا-درپيانتشاربيانيهوزارتخارجهعربستاندررابطهباانجامتحقيقات درموردحملهبهسفارتعربستاندرتهراندبيرخانهعموميسازمانهمكاري اسالمي در بيانيهاي اعالم كرد: از ايران ميخواهيم در مورد تحقيقات حمله به سفارت عربستان شفافتر عمل كند. دبيرخانه عمومي سازمان همكاري اسالمي در اين بيانيه اعالم كرد: از ايران ميخواهيم كه در مورد تحقيقاتي كه متعهد شده است آن را انجام دهد با جديت و شفافيت بيشتر عمل كند تا با نزديك شدن مواضع هيچگونه تنشي به وجود نيايد و هرگونه ابهامي كه باعث پيچيدهتر شدن اين پرونده ميشود، رفع شود و به اصول منشور سازمان همكارياسالميوتعهداتكشورهايعضوپايبندباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.