واكنشظريفبهسلفينمايندگانباموگريني

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- وزير امور خارجه كشورمان در مراسم تقدير از خبرنگاران و اصحاب رسانه اظهار داشت: امروز نقش رسانهها بسيار مهم است و ميتواند منجر به اتفاقاتبزرگيشودلذاخبرنگارورسانهدرعصرامروزبسيارحائزاهميتاست. محمدجوادظريفگفت:خبرنگاردرميانعكسهاوخبرهاآنهاييراانتخاب ميكند كه از نظر او ميتواند بيانگر بهتري از واقعيات باشد و اين يك تصميم موثر در قدرت سازي است و بايد پذيرفت كه قدرت مبنايي قدرتي است كه خبرنگاراندارند. ويدرواكنشبهانتشارعكسسلفينمايندگانباموگريني گفت: در روز تحليف آقاي روحاني، خبرنگاران ديدند كه چند رييس مجلس چندكشوربهدنبالگرفتنتصويرسلفيبابندهبودند،اينحركتيكپيامرا منتقل ميكرد و تصاوير ديگري كه از آن مراسم ديديد و پخش شد هم يك پيام ديگر منتقل كرد و اين اهميت كار رسانه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.