نقدینگی 24 درصد رشد کرد

Jahan e-Sanat - - News -

بانک مرکزی حجم نقدینگی در اردیبهشتماه سالجاری را بیش از هزار و ۹۸۲ هزار میلیارد تومان اعالم کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲4/1 درصد افزایش نشان میدهد.

بانک مرکزی در حالی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در اردیبهشت ماه سالجاری، حجم نقدینگی را بیش از هزار و ۹۸۲ هزار میلیارد تومان اعالم کرد که این رقم نسبت به اسفندماه سال گذشته ۸/۲ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل (اردیبهشت ‪۲4/1 ۵۹)،‬ درصد افزایش نشان میدهد.

گفتنی است رقم نقدینگی در اردیبهشتماه سال ۵۹ برابر۲/۵۸۳۰1 و در اسفندماه همان سال ۹/۳۳۵۲1 هزار میلیارد ریال بوده است.

بر پایه این گزارش، میزان داراییهای خارجی سیستم بانکی در اردیبهشتماه امســال۷/۲۸۷۵ هزار میلیارد ریال اعالم شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵/1 درصد افزایش یافته است. در عین حال، بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررسی6/۸۰۳۲ هزار میلیارد ریال است که نسبت به اردیبهشتماه سال ۵۹ به میزان ۸/۲۲ درصد رشد یافته است.بدهی بخش غیر دولتی نیز در دوره فوق6/۰۲۲۹ هزار میلیارد ریال است که افزایش ۸/۲۲ درصدی را نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان میدهد.حجم پول در این دوره 161۸/۵ هزار میلیارد ریال با ۹/6۲ درصد نسبت به اردیبهشتماه سال قبل بوده و حجم شبه پول نیز با ۷/۳۲ درصد رشد، 4/۲۷۲11 هزار میلیارد ریال است.طبق اعالم بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی 6/۰۲۲۹ هزار میلیارد ریال است که نشاندهنده ۸/۲۲ درصد رشــد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده و نسبت به اسفندماه سال گذشته نیز ۵/۰ درصد رشد نشان میدهد.بر پایه این گزارش جمع کل داراییها و بدهیهای بانک مرکزی در اردیبهشتماه سالجاری به رقم۸/۹۹1۵ هزار میلیارد ریال رسیده است. در این میان سپرده بانکها و موسسات اعتباری۳/۰۵۳1 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (اردیبهشت ۵۹۳1) که برابر۹/۲۵11 هزار میلیارد بوده، رشد 1۷/1 درصدی را نشان میدهد. همچنین در دوره مورد بررسی سپردههای بخش دولتی نیز به رقم 6/۵۸۳ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به سال قبل ۳/۵1 درصد رشد داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.