رشد۸1 درصدی بیمههای زندگی

Jahan e-Sanat - - News -

رییسکلبیمهمرکزیکلذخایررشتههایبیمههایزندگیوغیرزندگی شرکتهای بیمه در ایران را ۹۲ هزار میلیارد تومان اعالم کرد و از رشد ۸1 درصدی بیمههای زندگی در سه ماه نخست سالجاری خبر داد.به گزارش «جهان صنعت»، عبدالناصر همتی با اشاره به برگزاری مجمع بیمه مرکزی خاطرنشان کرد: روند توسعه صنعت بیمه قابل قبول بوده و رشد حق بیمه تولیدی در سال گذشته۲۲ درصد بود.

وی رشد بیمههای زندگی را خوب توصیف کرد و افزود: در سه ماهه نخست سالجاری رشد بیمههای زندگی ۸1 درصد بود. همتی نفوذ بیمه در کشور را ۲/۲ درصد عنوان کرد و افزود: پیشبینی ما عبور این رقم از ۲/۲ درصد تا پایان ســال است. رییس شورایعالی بیمه توضیح داد که علــت فاصله نفوذ بیمه در ایران با میانگین جهانی به دلیل قدرت نظام تامین اجتماعی در ایران است. وی پرداخت خسارتهای سنگین مانند آتشسوزی پتروشیمی بوعلی، ساختمان پالسکو، تصادف قطار سمنان و معدن یورت را نشــانه قدرت و اقتدار صنعت بیمه دانست. رییس کل بیمه مرکزی ادامه داد: رشــتههای بیمه اجباری شــخص ثالث و بیمه تکمیلی درمان به دلیل تخریبهــای غیرفنی مقداری از تعادل خارج شده بودند که در حال خروج از حالت بحرانی هستند. همچنین مساله بیمههای اتومبیلهای صفر کیلومتر هم با همکاری سندیکای بیمهگران و شرکتها حل شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.