ارتقایاستانداردهاینظارتبانکی

Jahan e-Sanat - - News -

قائممقام بانک مرکزی گفت: دستورالعملهایی بر مبنای اسناد منتشره IFSB تنظیم و به شبکه بانکی ابالغ شده است.

به گزارش «جهان صنعت» به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، اکبر کمیجانی در آیین افتتاحیه کارگاه آموزشی «تسهیل اجرای استانداردهای منتشرشده توسط هیات خدمات مالی اسالمی »)IFSB( در بانک مرکزی، افزود: تالش بانک مرکزی در سالهای اخیر بر ارتقای استانداردها و ضوابط نظارتبانکیمبتنیبراسنادواستانداردهایمنتشرشدهتوسطهیاتخدمات مالیاسالمیاست.دراینمسیرنیزدستورالعملهاییبرمبنایاسنادمنتشره IFSB تنظیم و به شبکه بانکی ابالغ شده است.

قائممقام بانک مرکزی با بیان اینکه در سالهای اخیر بانک مرکزی تالش داشته تعامل بیشتری را با IFSB ایجاد کند و مشارکت فعالتری در مجامع، ارکان و جلسات آن سازمان داشته باشد، تصریح کرد: در این مسیر همچنین تالش شده تا حد امکان از ظرفیتهای آموزشی IFSB برای ارتقای دانش و توانمندیهای کارکنان خود بهره گرفته شود. ضمن آنکه در حال حاضر، سه نفر از همکاران بانک مرکزی در کارگروههای تدوین استانداردهای آن سازمان عضویتدارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.