مذاکراتجدیداقتصادیایران-بوسنی

Jahan e-Sanat - - News -

یکهیاتسیاسیمتشکلازرییسمجلسسناوسفیرورایزناقتصادی کشــور بوسنی هرزگوین با رییس و دبیر کل اتاق تعاون دیدار و گفتوگو کردند.

بهگزارشایبنا،صافتسافتیچ،رییسمجلسسنایبوسنیهرزگوینبه همراهکمالموفتیچ،سفیروساتکوبیتانگا،رایزناقتصادیاینکشور،بابهمن عبداللهی،رییساتاقتعاون،ماشاءاهللعظیمی،دبیرکلاتاقوصمدمرعشی، معاون پارلمانی اتاق تعاون ایران دیدار و گفتوگو کردند.

در این نشســت بهمن عبداللهی ضمن خیرمقدم به هیات کشور بوسنی و هرزگوین، به معرفی بخش تعاون و توانمندیهای این بخش پرداخت و گفت: اتاق تعاون ایران این آمادگی را دارد که بخشــی از نیازمندیهای کشور بوسنی را از طریق بخش تعاون تامین کند. رییس اتاق تعاون ایران ادامه داد: انجام این مهم در راستای سیاستهای کلی کشور که همانا افزایش و ارتقای تعامالت اقتصادی کشور است، صورت میگیرد. عبداللهی گفت: در حال حاضر، تعامالت تجاری کمی میان دو کشور هست اما آمادگی برای افزایش سطح تعامالت به میزان دو برابر ظرف یکسال وجود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.