جذب یکسوم منابع تخصیصی صندوق توسعهملی

Jahan e-Sanat - - News -

بانک ملی ایران در ســه ماه نخست امسال ۹۲۳ میلیون دالر از منابع تخصیصیصندوقتوسعهملیراجذبکرد.

به گزارش «جهان صنعت»، به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، از ابتدای امسال طی دستورالعملی به همه واحدهای بانک اعالم شد که طرحهای با قابلیت صادرات برای جذب منابع ارزی صندوق توسعه ملی معرفی شوند.

در همین راستا تاکنون حدود ۰۰۸ میلیون دالر طرح در اولویت بررسی کارشناسی قرار گرفته و بخشی از آن مصوب شده است. بانک ملی ایران در حوزه ریالی نیز ۰۰۵1 میلیارد ریال قرارداد با صندوق توسعه ملی در بخشهای غیربرخوردار تهیه کرده و قرار است این رقم در حوزه صنعت جذب و مصرف شود.

در سالجاری یک میلیارد دالر از منابع صندوق توسعه ملی به بانک ملی ایراناختصاصیافتهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.