تصویب6/1 میلیارددالر طرحسرمایهگذاریخارجی

Jahan e-Sanat - - News -

سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران از تصویب ۸۲ طرح سرمایهگذاری به ارزش6/1 میلیارد دالر خبر داد.

در قالب دویست و هفدهمین جلسه هیات سرمایهگذاری خارجی، 1۳ طرح سرمایهگذاری خارجی شامل۷1 طرح جدید و11 مورد دیگر مرتبط با طرحهای فرعی سرمایهگذاری خارجی، معادل۳1۵,۷۷۵,۷۹6,1 دالر آمریکا بهتصویبهیاتسرمایهگذاریخارجیرسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.