تالش برای احیای دیپلماسی

واشنگتن و پیونگیانگ مذاکره برای حل بحران را رد کردند؛

Jahan e-Sanat - - News -

آمریکا و کرهشــمالی مذاکره فوری برای حل بحران ناشــی از برنامههای هستهای و موشکی کرهشمالی را رد کردهاند.

وزیر خارجه کرهجنوبی و کرهشــمالی دیروز در حاشیه یک نشســت منطقهای در پایتخت فیلیپین با یکدیگر روبهرو شدند و برای مدتی با هم گفتوگوکردند.براساساینگزارش،وزرایخارجه کرهجنوبیوکرهشمالیکهبرایشرکتدرنشست آســهآن به مانیل سفر کردهاند، با یکدیگر دست دادند و گفتوگوی آنان در مورد شرایط بحرانی شبهجزیره کره چند دقیقه به طول انجامید.

کانگ از وزیر خارجه کرهشــمالی خواست به پیشنهاد کشــورش برای گفتوگو بین مقامات نظامــی دو طــرف در راســتای کاهش تنش و ازســرگیری مذاکرات برای فراهم کردن زمینه مالقات اعضای جداشــده خانوادههای ساکن دو بخش کره موافقت کند. ری این پیشنهاد را رد کرد و گفت با توجه به وضعیت کنونی و اینکه جنوب برایافزودنفشاربرشمالباایاالتمتحدههمکاری میکند، چنین پیشنهادی فاقد صداقت است.

این نخستین گفتوگوی مقامات ارشد دو کره از زمان آغــاز به کار رییسجمهور جدید کرهجنوبی در ماه می سالجاری است. یکشنبه گذشته شورای امنیت سازمان ملل در واکنش به جدیدترین آزمایش موشــکی کرهشمالی، تحریمهــای اقتصادی شــدیدتری را علیه آن کشــور وضع کرد. موشک جدید کرهشمالی از نوع بالستیک قارهپیماست و مقامات آن کشور گفتهاند خاک ایاالت متحده در برد این موشکی قرار دارد.

کرهشــمالی برنامه تولید بمب اتمی را هم دنبال میکند و اگرچه کارشناسان معتقدند این کشور هنوز توانایی ساخت بمبهای قابل حمل توسط موشکهای بالستیک قارهپیما را ندارد اما مصمم به کسب چنین توانایی است.

وزیر خارجه آمریکا هم که در نشست مانیل حضور دارد، مذاکره با کرهشــمالی را در شرایط کنونیمردوددانستهاست.تیلرسونگفت:محتوای تحریمهای جدید نشان میدهد که جامعه جهانی انتظار ندارد کرهشــمالی مایل باشد در راستای تحقق خواســتههای ما یعنــی غیراتمی کردن شبهجزیره کره گامی اساسی بردارد. او گفته است که هرگونه مذاکره با کرهشمالی بر سر موضوعات مختلف از جمله کاهش تحریمها و ازســرگیری کمکهایبشردوستانهبهآنکشورمنوطبهتوقف آزمایشهای موشکی است.

وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست مانیل با وزرای خارجه چین و روسیه هم دیدار و گفتوگو کرد. روسیه در مقایسه با غرب موضع مالیمتری نســبت به کرهشــمالی دارد و چین که هممرز کرهشمالی اســت، مهمترین شریک تجاری آن کشور محسوب میشود.

رکس تیلرسون پس از دیدار با مقامات چینی و روســی، بار دیگر تاکید کرد که اولین گام برای مذاکره جهت حل بحران کنونی شبهجزیره کره، توقف آزمایشهای موشکی کرهشمالی است اما مشخص نکرد که الزم است این آزمایشها برای چه مدت متوقف شود تا آمریکا آماده مذاکره باشد. وی گفت: در نظر ندارم مدت مشخصی مثال چند روز یا چند هفته را تعیین کنم زیرا آنچه اهمیت دارد، آمادگی روحی برای چنین گفتوگوهایی استوکرهشمالیبایدبامتوقفکردنآزمایشهای موشکی نشان دهد روحیه مناسب برای چنین گفتوگوهایی را دارد.

پیشــتر رییسجمهور آمریکا در گفتوگوی تلفنیبارییسجمهورکرهجنوبیدرموردبحراندو کره گفتوگو کرده بود. کاخ سفید گفت رهبران دو کشورهمنظربودندکهکرهشمالیباادامهبرنامههای موشکی و هستهای خود، تهدیدی جدی را متوجه ایاالت متحده، کرهجنوبی، ژاپن و اکثر کشورهای جهان میکند و تاکید کردند که مصوبه شورای امنیت را به طور کامل به اجرا خواهند گذاشت و از دیگر کشورهای جهان هم خواستند به همین نحو عمل کنند. ترامپ بعدا در توئیتر خود نوشت: با رییسجمهور کرهجنوبی درباره تحریم جدید گفتوگو کردم.

شورای امنیت پیش از این نیز تحریمهایی را علیه برنامههای هستهای و موشکی کرهشمالی وضع کرده بود و قطعنامه جدید با تشــدید این تحریمها، از جمله ممنوعیت خرید مواد معدنی از آن کشــور در نظر دارد دسترســی حکومت کرهشمالی به منابع ارزی را باز هم کاهش دهد. مقامات آمریکایی گفتهاند این مصوبه دست کم یک میلیارد دالر به کرهشمالی خسارت خواهد زد که با توجه به شرایط اقتصادی دشوار آن کشور، ضربه سنگینی خواهد بود.

ترامپ در ادامه پیــام توئیتری خود در مورد گفتوگوبارییسجمهورکرهجنوبینوشت:خیلی از اینکه قطعنامه تحریم با ۵۱ رای موافق اعضای شورایامنیتوبدونرایمخالفبهتصویبرسید، تحت تاثیر قرار گرفتهایم و خوشحالیم. به گزارش دفتررییسجمهورکرهجنوبی،موندراینگفتوگو تاکیدکردکهکرهجنوبینمیتوانداجازهدهدپساز جنگ کره در سالهای ۳۵۹۱-۰۵۹۱ این منطقه بار دیگر شاهد جنگ دیگری باشد.

برخی کارشناســان تخمیــن زدهاند که با توجــه به توانایی نظامی کرهشــمالی از جمله ظرفیت قابل توجه توپخانه آن کشور و همچنین توانمنــدی کرهجنوبی و حمایت آمریکا از این کشور و تمرکز جمعیت، در صورت بروز جنگ در شبهجزیره کره، ولو اینکه در چنین جنگی فقط تســلیحات متعارف به کار رود و اسلحه اتمی به کار گرفته نشود، تلفات چنین جنگی به چند صد هزار نفر خواهد رسید و قبول چنین خطــری به خصوص برای دولت کرهجنوبی، با نظام دموکراتیک و اقتصاد پیشرفته و رفاه مردم آن کشور، بسیار دشوار است.

‌توافق‌کر‌هجنوبی‌و‌آمریکا‌درباره‌تشدید‌ فشار

از طرفی به گزارش رویترز، روســای جمهور آمریــکا و کرهجنوبی در تماســی تلفنی درباره همــکاری و اعمال فشــارهای حداکثری علیه کرهشمالیتوافقکردند.اینتماسدرحالیصورت گرفت که رسانههای چینی نسبت به تحریمهای جدید هشدار دادهاند.

مون جائهاین و دونالد ترامپ در تماس تلفنی یکســاعته خود گفتند که باید به همکاری با یکدیگر با هدف تسلط بر کرهشمالی ادامه دهند و این همکاریها پیش از رزمایش مشترک نظامی که قرار اســت اواخر آگوست سالجاری میالدی صورت گیرد، افزایش یابد.

سخنگوی دفتر ریاستجمهوری کرهجنوبی اعالم کرد جائهاین گفته: کرهشــمالی باید بداند مذاکرات همچنان پابرجاست و ما آماده مذاکره هســتیم. البته در ابتدای امر این کشــور باید از برنامههای اتمی خود دســت بردارد. کاخ سفید نیز در بیانیهای مجزا اعالم کرد دو رییسجمهور کرهجنوبی و آمریکا بار دیگر بر این مساله تاکید کردندکهکرهشمالیتهدیدیمستقیموجدیبرای آمریکا، کرهجنوبی و ژاپن و همچنین کشورهای دیگر به شــمار میرود. در ادامه این بیانیه آمده اســت: رهبران دو کشور به تحقق قطعنامههای مرتبطمتعهدشدند. ‌چین:‌تحریم‌را‌هحل‌همیشگی‌نیست اینگفتوگویتلفنیدرحالیصورتگرفتکه چین نسبت به تحریمهای جدید علیه کرهشمالی هشدار داد و اعالم کرد که این تحریمها یک راهحل پایدار و همیشگی نیست.

روزنامه خلق چین متعلق به حزب کمونیست این کشور دیروز نوشت اقدامات اخیر کرهشمالی در بیاعتنایی کردن به قوانین وضعشده سازمان ملل بدون مجازات نمانده اما این تحریمها راهحلی همیشگ نییستند.

ایــن روزنامه همچنین اعالم کرد: تحریمها بیشتر بر مردم عادی کرهشمالی اثر میگذارد تا دولت چون این مردم هستند که دیگر نمیتوانند با دنیای خارج از کرهشــمالی ارتباط و مراودات تجاری داشته باشند.

چین همچنین از واشــنگتن و کرهجنوبی خواســت با کاهش رزمایشهای نظامی و دست برداشتن از اســتقرار سامانه دفاع موشکی تاد از تنشها در شبهجزیره کره بکاهند.

روزنامهگلوبالتایمزچینهمنوشتآمریکاباید غرور خود را در قبال کرهشمالی متوقف کند. غرب باید دست از رزمایشهای خود بکشد. اگر فقط بر این باور باشد که کرهشمالی مقصر وضعیت کنونی در منطقه است، اعمال تحریمها و رویکرد کنونی هیچ کمکی به حل بحران نمیکند. آمریکا باید هدفش برقراری صلح و همزیستی به جای تسلط ژئوپلیتیکیباشد.

‌واکنش‌کر‌هشمالی‌به‌تحری ‌مهای‌جدید‌ سازمان‌ملل

کرهشمالی دیروز متعهد شد تا عالوه بر تقویت زرادخانهاتمیخودانتقامیهزاربرابرسختترعلیه آمریکا داشته باشد و به تحریمهای سازمان ملل که بهدلیلآزمایشموشکهایبالستیکپیونگیانگ است، پاسخ دهد.

هشــدار کرهشمالی پس از آن مطرح شد که شــورای امنیت به اتفاق آرا تحریمهای جدیدی برای مجازات کرهشمالی در نظر گرفت که شامل منع صادرات زغالسنگ و سایر مواد به ارزش یک میلیارد دالر میشود. نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد قطعنامه پیشنویس کشورش را بزرگترین بســته تحریمهای اقتصادی علیه کرهشمالی توصیف کرد.

دولت کرهشمالی در بیانیهای این تحریمها را نقض شدید حاکمیت این کشور خواند و علت آن را توطئه آمریکا برای منزوی و خفه کردن خودش دانست.دربیانیهپیونگیانگآمدهاست:تحریمهای سازمان ملل متحد هرگز نمیتواند کشورمان را وادار به مذاکره بر سر برنامه اتمی و یا کنارهگیری از تقویت قابلیتهای هستهای ما بکند. کرهشمالی همچنین گفت عدالت را اجرا میکند اما توضیحی در این رابطه نداشت. ‌مانور‌حمله‌هست ‌های‌کر‌هشمالی‌به‌ژاپن در تصاویــر نمایش داده شــده، در یک مانور حمله هســتهای در ژاپن، شهروندان این کشور درحالیکه وحشتزده به نظر میآیند به دنبال پناهگاههستند.

درحالیکهکرهشمالیاخیراتعدادآزمایشهای موشکی خود را به طور چشمگیری افزایش داده است، کشورهای همسایه مجبور به آماده شدن در مقابل حمله هستهای احتمالی این کشور هستند. کرهشمالی در ســالجاری تاکنون ۴۱ آزمایش موشکی انجام داده است که تمامی آنها به سوی ساحل ژاپن پرتاب شدهاند.

در مانور هستهای جدید به شهروندان نگران ژاپنی گفته میشود یک موشک شلیک شده و در حال پیش آمدن است. در ساختمانهای بتنی پناه بگیرید. یکی از افراد شــرکتکننده در این تمرین گفت: خیلی ترسناک است، من نمیدانم اگر حملهای موشکی باشد به کجا فرار کنم. من به تمرینی مانند تمرین امروز برای یادگیری مقابله با چنین وضعیتی نیاز دارم.

برای اولین بار طی بیش ۰۷ سال گذشته به روستاییان ساحل شمالغربی ژاپن دستور داده شــد تا در رزمایش حمله هوایی شرکت کنند. نخستوزیرژاپندرهفتادودومینسالگردبمباران اتمیهیروشیمامجدداخواستارجهانیبدونسالح هستهای شد. در همین حال اعضای شورای امنیت سازمانمللشاملانگلیس،آمریکاوروسیهبهاتفاق آرا به کاهش یکسوم درآمد ساالنه ۳/۲ میلیارد پوندی کرهشــمالی از صادرات رای دادهاند. این تدابیراخذشدهشورایامنیتسازمانملل،صادرات زغالسنگ، آهن، سنگآهن، سرب، سنگ سرب و غذاهای دریایی را شامل شده و همچنین سایر کشورها را از افزایش استخدام کارگران کرهشمالی منعمیکند.

تالش چین و روسیه از یک طرف و اتحادیه اروپا و آمریکا از سوی دیگر همچنان برای احیای دیپلماسی ادامه دارد „

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.