قطع‌رابطه‌ب‌یمعنی‌است

Jahan e-Sanat - - News -

آمریکا گفته اســت اتهام دخالت روســیه در انتخابات ریاستجمهوری این کشور به روابط دو کشور آسیب جدی زده اما این آسیب غیرقابل جبران نیست.

وزیر خارجه آمریکا دوشنبه گذشته که برای شرکت در نشستمنطقهایآسهآنبهمانیل،پایتختفیلیپینسفرکرده است و در حاشیه این اجالس با وزیر امور خارجه روسیه دیدار و گفتوگو کرد. وی در پی این دیدار گفت که معتقد است آمریکا و روسیه میتوانند برای کاهش تنش کنونی در روابط دوجانبه راهحل مناسبی بیابند.

روابط آمریکا و روسیه که به خصوص از زمان اقدام روسیه در جدایی شبهجزیره کریمه از اوکراین و انضمام آن به خاک خود در سال ۴۱۰۲ به سردی گراییده بود، با اتهام دخالت روسیه در انتخابات ریاستجمهوری سال گذشته آمریکا و پیگیری این موضوع توسط مراجع پارلمانی، امنیتی و قضایی این کشور تیرهتر شده است. روسیه متهم است که در جریان مبارزات انتخاباتیسالگذشته،کوشیدبارخنهکامپیوتریدرتشکیالت سیاسی و انتخاباتی، بر نتیجه انتخابات تاثیر بگذارد. هدف از این اقدام، کمک به پیروزی دونالد ترامپ از حزب جمهوریخواه بوده که در مقایسه با رقیب انتخاباتی خود از حزب دموکرات، در جریان مبارزات انتخاباتی موضع مالیمتری نسبت به روسیه و رییسجمهور آن کشور اتخاذ کرده بود.

تیلرسون گفته که در مالقات با الوروف در این مورد که روسیه مظنون به دخالت در انتخابات ریاستجمهوری سال گذشته است با او گفتوگو کرد و افزود که آمریکا باید به روسها کمک کند تا درک کنند این ماجرا تا چه اندازه خطیر بوده و تا چه حد به روابط دو کشور آسیب زده است. وی در عین حال گفت که به طرف روســی اطمینان داده که آسیب به روابط جبرانناپذیر و غیرقابل ترمیم نیست.

وزیر خارجه آمریکا افزوده اســت که این واقعیتی است که میخواهیم در زمینههای حســاس از لحاظ امنیت ملی با روســیه کار کنیم و در همان حال، این موضوع عجیب در مورد بیاعتمادی بین ما جدایی انداخته است و این درست همان کاری اســت که در زمینه مسایل دیپلماتیک باید به آن بپردازیم.

در حالیکه روند رســیدگی به اتهام مداخله روســیه در انتخابات آمریکا همچنان ادامه دارد، دولت دونالد ترامپ گفته است که مهمترین مانع در بهبود روابط با روسیه موضعگیری آن کشــور در قبال بحران داخلی اوکراین اســت. آمریکا و کشــورهای غربی روســیه را به حمایت در جدایی طلبان اوکراینی متهم میکند. ماه گذشته دولت آمریکا نمایندهای را به اوکراین اعزام کرد تا وضعیت در این جمهوری سابق اتحاد شوروی را بررسی کند. تیلرسون گفته که ما نماینده ویژهای را برای ارتباط با روسیه و همچنین طرفهای درگیر در اوکراین تعیین کردهایم اما قطعا در نظر نداریم در این زمینه به نفع کسی موضعگیری کنیم.

اخیرا کنگره آمریکا طرح تحریم ایران، روسیه و کرهشمالی را بــا اکثریت بزرگ آرا تصویب کرد کــه به امضای دونالد ترامپ رسید و جنبه قانونی یافت. گفته میشود که ترامپ که در جریان مبارزات انتخاباتی از لزوم همکاری با روسیه در زمینههایی مانند پایان دادن به جنگ روسیه حمایت کرده بود، این مصوبه را با اکراه امضا کرده است.

برخی ناظران معتقدند با نزدیک شــدن زمان برگزاری انتخابات ریاســتجمهوری روسیه، دولت آن کشور احتماال درصــدد خواهد بود از خود تصویری از یک ابرقدرت مقتدر در ســطح جهانی را بــه رایدهندگان ارائــه دهد و در این زمینه، تحوالتی مانند پایان موفقیتآمیز جنگ در ســوریه میتواند مفید باشد. به همین دلیل، این احتمال وجود دارد که مقامات روسی در برابر اقداماتی از سوی آمریکا که باعث ارتقای وجهه جهانی روسیه شود، مایل به دادن امتیازاتی باشند و دولت آمریکا امیدوار است این آمادگی بتواند به کاهش تنش بین دو طرف کمک کند. در گذشــته، موفقیت در سرکوب جداییطلبان چچنی و حفظ امنیت روسیه در برابر اقدامات آنها و تالش برای تبدیل روسیه به یک قدرت عمده جهانی از جمله عوامل موفقیت والدیمیر پوتین در جلب توجه مردم روسیه بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.