رویگردانی‌جمهوریخواهان‌از‌ترامپ‌در‌انتخابات‌ آینده‌آمریکا

Jahan e-Sanat - - News -

بسیاری از نمایندگان حزب جمهوریخواه آمریکا از سیاست دونالد ترامپ ناراضی هســتند. نخستین نامزدهای ضدترامپ این حزب در انتخابات آینده آمریکا اعالم کردهاند که از او حمایت نخواهند کرد.

رییسجمهور آمریکا مدتی طوالنــی با انتقادهای اعضا و طرفداران حزب جمهوریخواه آمریکا روبهرو بود و اکنون بســیارند کسانی که در این حزب با سیاستهای او مخالفند. برای این افراد ترامپ شخصیتی است که رفتارش را نمیتوان از پیش حدس زد.

رسانههای آمریکا گزارش دادهاند که بعضی از اعضای رهبری این حزب خود را برای انتخابات سال ۰۲۰۲ میالدی بدون حضور ترامپ آماده میکنند. به نوشته نیویورکتایمز چندین نماینده آمادگی خود را برای نامزدی ریاستجمهوری به حامیان مالی حزبشان نیز اعالم کردهاند.

این اقدام اعضای رهبری حزب جمهوریخواه آمریکا به نظر غیرمعمول میآید. برای بسیاری از شهروندان آمریکا عجیب است که رییسجمهور حزب خود را در دور بعدی انتخابات ریاستجمهوری پشتیبانی نکنند. به طور معمول اگر رییسجمهور در دور بعدی انتخابات پیروز شود، پس از دور دوم است که افراد دیگری در حزب خود را برای انتخابات کاندیدا میکنند.

ترامپ تاکنون هیچگاه نگفته که در دور بعدی انتخابات ریاستجمهوری آمریکا شــرکت نمیکند. او همواره بر ادامه ریاستجمهوری خود تاکید دارد. اما به نوشته نیویورکتایمز بسیاری از اعضای رهبری این حزب اعالم کردهاند که نامزدی ترامپ برای شرکت در انتخابات دور بعدی هنوز مشخص نیست و نامزدهای دیگری نیز هستند که به احراز این پست عالقه دارند.

جان مک کین، سناتور جمهوریخواه که یکی از سرسختترین مخالفان ترامپ است، دلیل این اقدام اعضای رهبری حزب جمهوریخواه آمریکا را توضیح میدهد که آنها ضعفهایی در این رییسجمهور میبینند. یکی از رقبای آینده ترامپ را باید مایک پنس، معاون اول دونالد ترامپ دانست. او به شدت در این زمینه فعالیت میکند. بعضی از دوستان حزب جمهوریخواه آمریکا میگویند رفتار پنس چنان است که انگار او شش ماه پیش به عنوان معاون رییسجمهور انتخاب نشده بلکه فردی است که خود را برای انتخابات آینده آمریکا آماده میکند.

نمایندهایالتپنسیلوانیامیگویدچندیننمایندهحزبجمهوریخواهآمریکادر مقابل پنس به راحتی در ارتباط با نامزدی او در انتخابات بعدی سخن میگویند. چارلی دنت دالیل این نمایندگان را در پشتیبانی از پنس در انتخابات آینده آمریکا بسیار متنوع میداند و میگوید که دالیل ایدئولوژیک و هرج و مرجی که در اطراف ترامپ حاکم است، در به وجود آمدن این تفکر بسیار موثر بودهاند.

البته بسیاری از این نامزدهای آینده به طور رسمی اعالم کردهاند در صورتی حاضر به نامزدی برای این پســت خواهند شد که ترامپ نخواهد در انتخابات آینده کاندیدا شود. اما بعضی دیگر چون جان کیسیک، فرماندار کنونی اهایو اعالم کرده در انتخابات آینده حتی اگر ترامپ هم شرکت کند، حضور خواهد یافت. سخنان وی در حالی است که جف فلیک، سناتور حزب جمهوریخواه از ایالت آریزونا در ســنای آمریکا در کتاب جدیدش به شدت از سیاست ترامپ انتقاد کرده است. وی در نظر دارد سال آینده برنامههای خود را برای انتخابات آینده آمریکا اعالم کند.

سناتورهایمخالفدیگریچونتیماسکات،سناتورحزبجمهوریخواهآمریکا از ایالت کارولینای جنوبی به تدریج از سیاستهای ترامپ فاصله میگیرند و به نظر میرسد در انتخابات کنگره در سال آینده میالدی از ترامپ فاصله خواهند گرفت. تیم اســکات اعالم کرده است: برای مردم آمریکا کار میکنیم نه برای پرزیدنت. این در حالی است که مایک پنس با انتشار بیانیهای ادعای نیویورکتایمز را شرمآور و توهینآمیز خواند و گفت این گزارش از جمله تالشهای رسانهها جهت ایجاد اختالف در دولت است. همزمان کلی ان کانوی از مشاوران ارشد دونالد ترامپ نیز این گزارش را یک داستان تخیلی توصیف و در گفتوگو با یک شبکه تلویزیونی تصریح کرد کامال صحیح است که آقای پنس برای انتخابات بعدی و کسب دوباره جایگاه معاون رییسجمهور آماده میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.