استعفای‌دادستان‌سابق‌جرائم‌جنگی‌از‌هیات‌ تحقیقات‌سوریه‌

Jahan e-Sanat - - News -

دویچ ‌هوله- دادستان سابق جرائم جنگی میگوید از هیات تحقیقات مستقل سازمان ملل در امور سوریه استعفا میدهد. او از ناکارآمدی شورای امنیت در پاسخ گرفتن از عامالن جرائم جنگی در سوریه انتقاد کرد.

کارال دل پونته با ابراز ناامیدی از عملکرد این هیات از دولت بشار اسد، رییسجمهور سوریه، اپوزیسیون سوریه و کل جامعه بینالملل انتقاد کرد. او گفت: قطعا هیچ دستاوردی نداشتیم. برای پنج سال با مشکالتی غیر قابل پیشبینی دست و پنجه نرم کردیم. دل پونته که زمانی دادستان دادگاههای جرائم جنگی بینالملل بود و درباره قســاوتها در روآندا و یوگسالوی تحقیق میکرد، مکررا از امتناع شورای امنیت برای تشکیل یک دادگاه مشابه برای رسیدگی به جرائم جنگی شش و نیم ساله سوریه انتقاد کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.