عدم‌تمایل‌مسکو‌برای‌مذاکره‌با‌ورشو‌

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- وزیر امور خارجه لهستان اعالم کرد: روسیه هیچ قصد و نیتی برای حفظ دیالوگ با لهستان ندارد.

ویتولد واشژیکوفســکی اعالم کرد: عادیسازی روابط میان روسیه و لهستان بستگی به مسکو دارد. کامال آشکار است که ورشو هیچ اعتراضی به حفظ دیالوگ با مسکو ندارد اما هیچگونه نشانهای از سوی این کشور برای حفظ روابط با کشورمان مشاهده نمیشود.

وی ادامه داد: ۱۲ ماه اســت که وزیر امور خارجه لهستان شدهام اما هیچگونه دعوتنامهای از سوی همتای روسیام برای سفر به مسکو و انجام مذاکرات دریافت نکردهام. بر همین اساس تمام کلیدها برای ارتقای روابط میان دو کشور در دست مسکو است. تمام چالشهای به وجود آمده میان روسیه و جامعه بینالملل به خاطر لهستان نیست بلکه بانی این مشکالت خود روسیه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.