هفتادمین‌سالگرد‌بمباران‌اتمی‌هیروشیما

Jahan e-Sanat - - News -

-BBC ژاپن یکشنبه گذشته مراسم هفتاد و دومین سالگرد بمباران اتمی شهر هیروشیما توسط آمریکا را برگزار کرد.

نخستوزیر ژاپن در سخنان خود در این مراسم ساالنه در پارک یادبود صلح هیروشیما گفت برای دستیابی به یک جهان عاری از تسلیحات اتمی و تحقق صلحی پایدار تالش خواهد کرد. شهردار هیروشیما در سخنانی تاکید کرد تا زمانی که تسلیحات اتمی وجود دارد و سیاستمداران تهدید به استفاده از آنها میکنند وحشت آن حمالت میتواند در هر لحظه بر زمان حاضر مستولی شود.

آمریــکا در آخرین روزهای جنگ جهانی دوم یک بمب اتمی روی هیروشــیما انداخت و حدود ۰۴۱ هزار نفر را کشت. سه روز بعد آمریکا بمب اتمی دیگری روی شــهر ناکازاکی انداخت که نزدیک به ۰۷ هزار کشته بهجا گذاشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.