ترکیه‌بودجه‌مالی‌ائتالف‌مخالفان‌سوریه‌را‌قطع‌کرد

Jahan e-Sanat - - News -

یورونیوز- پایگاههای اینترنتی وابسته به مخالفان دولت سوریه به نقل از منابع داخلی ائتالف مخالفان ســوریه اعالم کردند، دولت ترکیه هفته گذشــته حقوق ماهیانهای که به ائتالف مخالفان سوریه میداد را متوقف کرد.

به این ترتیب ترکیه ماه آگوست بودجه ماهانه ائتالف مخالفان سوریه که نزدیک به ۰۲۳ هزار دالر است، پرداخت نخواهد کرد. پایگاه سوری زمانالوصل گزارش داد، نذیر حکیم، دبیرکل ائتالف مخالفان حقوق ۵۱ کارمند ائتالف را کاهش داده که این کاهش حقوق شامل حال کارمندان اداره کل نمیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.