پایان‌مانور‌نظامی‌قطر‌و‌ترکیه‌در‌خلی‌جفارس

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی وزارت دفاع قطر، مانور نظامی مشترک ترکیه و قطر که در آبهای خلیجفارس در جریان بود، پایان یافته است.وزارت دفاع قطر این مانور نظامی را برای ارزیابی زیرساختها و تاسیسات نظامی استراتژیک قطر بسیار مهم اعالم کرد. به گفته یکی از فرماندهان قطر، این مانور نظامی برای جلوگیری از نفوذ، دفاع نظامی، هماهنگی، برنامهریزی میان ارگانهای مختلف و آموزشهای نظامی برگزار شد. مانور مذکور با مشارکت کشتیهای جنگی و یگانهایی از نیروهای مسلح ترکیه برگزار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.