جايگاه‌بازار‌مشتقه‌ارز‌در‌كنترل‌نوسا‌نها

Jahan e-Sanat - - News -

«سياست تكنرخي ارز» وعدهاي كه با اجرايي شــدن برجام و بهبود روابط خارجي ايران با ديگر كشورهابهنظرميرسيددردولتيازدهمبهاجرادرآيد تا ثبات و آرامش در بازار تقويت و جلوي بخشــي از مفاسدگرفتهشودامااينسياستباوجودثباتنسبي بازار و بهبود اوضاع، در دولت يازدهم عملياتي نشد تا رييس كل بانك مركزي از آن به عنوان اولويت كاري دولت دوازدهم ياد كند. به گزارش ايسنا، ولياله سيف درحالي از اجراي اين سياست در روزهاي ابتدايي كار دولت جديد سخن به ميان ميآورد كه يكسانسازي نرخ ارز، پيششــرط راهاندازي بازار مشتقه ارزي در بورس كاال است. اجراي سياست يكسانسازي نرخ ارز در كشــور از آنجايي حائز اهميت اســت كه به اعتقاد كارشناسان و اقتصاددانان نابساماني بازار ارز و چندنرخي بودن دالر، امري مخرب بوده و ضربات مهلكي را به اقتصاد كشور وارد ميكند. از اينرو جهت ساماندهي اقتصاد ايران الزم به نظر ميرسد كه دولت با دو هدف نسبت به رفع اين معضل يعني تكنرخي كردن قيمت ارزهاي خارجي اقدام كند. اولين هدف در راستاي پيشگيري از رانتخواريها و مفاسد كالن صدها و يا هزاران هزار ميليارد توماني است كه ساالنه بابت وجود همين سيستم نادرست چند نرخي بودن ارزبهجيبعدهايازافرادبانفوذومنفعتطلبميرود. ضمناينكههمينامرموجبوسيعتروعميقترشدن فاصله طبقاتي در جامعه ميشود. دومين هدف از اجراي اين سياست نيز كاهش معضالتي همچون قاچاق، جلوگيري از برهم خوردن تعادل سود واردات و صادرات و پرهيز از فروش ارز ناشي از فعاليتهاي صادراتــي به جاي بانك در بــازار آزاد ارز و افزايش انگيزه جهت توسعه صادرات در كشور است. ضمن اينكه برقراري انضباط هر چه بيشتر در حوزه واردات كاالهاي مصرفي و مواد اوليه و ورود آنها با نرخ رسمي و البته واحد ارز نيز نتيجه دلخواه ديگري از تحقق اين برنامه است كه نتايج بعدي آن، جلوگيري از افزايش لحظه به لحظه نرخ تورم ناشي از كاهش ارزش پول ملي در مقابل ارزهاي خارجي است. ﻧﻮﺳﺎنﻗﯿمﺖﻫﺎ از سويي، در حال حاضر به لحاظ وجود چند نرخ در بازار آزاد ارز، شاهد وجود تفاوت قيمت كاالها در داخلكشورباقيمتهايبينالملليهستيمكهاينامر تالطم قيمتها و نبود ثبات الزم را براي توليدكننده و مصرفكنندهكاالهادرپيدارد.حالآنكهبهدليلوجود اين بيثباتيها در بازار كه تحت تاثير وجود سياست تكنرخي در بازار ارز شكل ميگيرد، توليدكنندگان اعمازصادركنندهكاالوياواردكنندهمواداوليهمصرفي نيازمندوخواستارپوششريسكهايمترتببانوسان نرخ ارز در كشور هستند تا بتوانند نسبت به يك آينده حداقليازقيمتارزپيشبينيداشتهباشندكهاينامر تنهابهكمكاجرايطرحيكسانسازينرخهاوبهتبع آن راهاندازي بازار مشتقه ارزي در بورس كاال امكانپذير است. در همين زمينه شوراي عالي بورس با اعالم يك آمادهباش به بورس كاال، راهاندازي بازار مشتقه ارزي را به تصويب رسانده كه در همين راستا، زيرساختهاي فني الزم جهت انجام معامالت مشتقه ارزي اعم از معامالت آتي و آپشن ارز در بورس كاال فراهم شده و ضمن طراحي نرمافزارهاي معامالتي الزم و آزمايش آن،دستورالعملهايموردنيازبرايآننيزتدوينشده است. با اين حال، وعده يكسانسازي نرخ ارز در حالي دو، ســه سالي است به صورت جدي از سوي دولت مطرح شده كه همه فعاالن اقتصادي در انتظار تحقق اينرويدادمهمدراقتصادماهستند؛حالآنكهتثبيت وتكنرخيشدنارزاهميتزياديدربرنامهريزيهاي اقتصادي كشور دارد و منافع اجراي آن در شرايط فعلي برهيچكسپوشيدهنيست. اﻫمﯿﺖ اراده ﺟدي دبيركل كانون نهادهاي ســرمايهگذاري ايران پيرامون اجراي اين سياست و راهاندازي بازار مشتقه ارزي در بورس كاال به ايسنا گفت: تكنرخي شدن ارز آنچنان كه از سوي برخي مسووالن بزرگنمايي ميشود، كار دشواري نيست. اين سياست در حدود 180 كشــور دنيا به اجرا درآمــده و ايران جزو 20 كشوري است كه در اجراي آن با مشكل مواجه است. سعيداسالميبيدگليتاكيدكرد:اجراياينسياست به عظم جدي دولت نياز دارد؛ زيرا اين طرح به معناي كنترل منافع در اختيار صاحبان قدرت است كه از چندنرخي بودن ارز در كشور منفعت كسب ميكنند اما اگر دولت اين سياســت را عملياتي كند، به نفع اقتصاد كشــور خواهد بود و با توجه به اينكه دولت خود عرضهكننده بزرگ در بازار ارز است، از اين امر منتفع خواهد شد. لزوم مقابله با منفعتطلبان براي شكلگيريبازارمبتنيبرعرضهوتقاضااينكارشناس بازار سرمايه درخصوص راهاندازي بازار مشتقه ارزي گفت: دولت براي راهاندازي بازار مشتقه ارز، بايد به سياستهاي دخالتي خود در بازار ارز پايان دهد تا بازاري مبتني بر عرضه و تقاضا شكل گيرد زيرا اگر دولتبهعنوانيكسياستكليمتوجهمضراتبزرگ چندنرخي بودن ارز در كشور، رانت و تضادهاي جدي وجود چند نرخ با مباني اصلي اقتصاد باشد كه هست، الزم است هر چه سريعتر در راستاي اجراي برنامه يكسانسازينرخهاوهمچنينايجادبازاريبهمنظور پوشش نوسانات نرخ ارز اقدام كند. دبير كل كانون نهادهاي سرمايهگذاري ايران با بيان اينكه مخالفان اجراي اين برنامه منفعتطلباني هستند كه از رانت موجودناشيازچندنرخيبودنارزبهرهميبرند،گفت: درست است كه ما در كشور اسما سياست مديريت شده ارزي داريم، اما گاهي حتي كنترل بازار از دست دولت نيز خارج ميشود و در حال حاضر اقتصاددانان و كارشناسان هشدارهايي جدي ميدهند مبني بر اينكه چنانچه سياست يكسانسازي نرخ در بازار ارز اجرايينشود،احتمالبروزمجددتالطماتقيمتيدر بازار ارز وجود دارد. ﻣﻨفعﺖدوﺳﻮﯾﻪ وي بر لزوم راهاندازي بازار مشتقه ارزي با استفاده از ابزارهاي مالي مبتني بر ارز در بورس كاال از جمله معامالت آتي و آپشن، تاكيد كرد و گفت: راهاندازي اين بازار از يكســو بــه صادركننده جهت تبديل درآمدهــاي ارزي كمك ميكند و از ســوي ديگر نيازهاي واردكننده بــه واردات مواد اوليه از خارج كشــور را برآورده ميســازد و به نفع فعاالن حوزه تجارت در كشور است. اسالمي بيدگلي با تاكيد بر اينكهبهنظرنميرسدترديدينسبتبهراهاندازيبازار مشتقه ارزي در بورس كاال وجود داشته باشد، گفت: گرچه اين احتمال وجود دارد كه حتي در ابتداي امر و اوايل راهاندازي بازار ارز به كمك ابزارهاي مشتقه در بورس كاال مشكالتي در انجام معامالت بروز كند اما با توجه به وجود ساز و كار مبتني بر نظام عرضه و تقاضا بر معامالت بورس كاال، چنانچه مشكلي هم وجود داشته باشد، به تدريج مرتفع خواهد شد زيرا سازوكار قيمتگذاري در بورس كاال و شفافيت حاكم بر معامالت آن قابل مقايسه با هيچ بازاري نيست. وي افزود: مزيت بورس كاال در اين است كه فرآيند رفع اشــكال در آن نيز فرآيند درستي است و اگر ايرادي در معامالت بازارهاي مختلف مشاهده شود، به راحتي قابل اصالح است. دبيركل كانون نهادهاي سرمايهگذاري ايران در خاتمه سخنان خود تاكيد كرد: گرچه نگرانيهايي از بابت اعمال فشار از جانب نهادهاي قدرت و منفعتطلب در مقابل راهاندازي بازار مشتقه ارزي در بورس كاال وجود دارد اما بايد عظم جدي براي تحقق آن در دولت دوازدهم و نيز در بورس كاال وجود داشته باشد و ميتوان ادعا كرد كه تصميم بانك مركزي براي اجراي جدي سياست يكسانســازي نرخ ارز و همچنين بــازاري براي پوشش نوسانات نرخ ارز، مورد حمايت اقتصاددانان و كارشناسان كشور خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.