افزايش‌حجم‌معامالت‌فرابورس

Jahan e-Sanat - - News - تصمﯿم

گــﺮوه ﺑﻮرس- روز گذشــته در فرابــورس با معامله 342 ميليون ورقه بهادار در32 هزار دفعه به ارزش يكهزار 351و ميليارد ريال ادامه يافت كه نسبت به روز گذشته حجم معامالت افزايش يافت اما ارزش آن با تغيير محسوسي روبهرو نشــد. بر اســاس اين گزارش، ســهامداران در مجموع بازارهاي اول و دوم شــاهد جابهجايي نزديك به 110 ميليون ســهم به ارزش بيش از 240 ميليارد ريال بودند. به ترتيب نمادهاي «ذوب» و «چكاپا» بيشــترين حجم و ارزش معامــالت را به خود اختصاص دادند. در نماد معامالتي ذوبآهن بيش از 46 ميليون سهم به ارزشي افزون بر 35 ميليارد ريال و در نماد شركت گروه صنايع كاغذ پارس 15/6 ميليون سهم به ارزش15 ميليارد ريال دست به دست شــد. روز گذشته همچنين نمادهاي «ذوب»، «شليا»، «شاوان» و «اپرداز» پربازديدتريننمادهايمعامالتيشناخته شدند. در عين حال نمادهاي «ثالوند» و «كيميا» در حالي بيشترين رشد قيمت را تجربه كردند كه نمادهاي «كمرجان» و «اپرداز» با باالترين افت قيمتي روبهرو شدند. به موازات معامالت روز گذشته نمادشركتبازرگانيوتوليديمرجانكار پس از لغو برگــزاري مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده صاحبان سهام بازگشــايي و در مقابل نماد معامالتي شركت پتروشيمي اصفهان با توجه به اطالعاتدريافتيمبنيبرانتشارگزارش عدم اظهارنظر حســابرس درخصوص صورتهاي مالي ســال 1394 متوقف شــد. در مجموع سه تابلوي معامالتي بازار پايه نيز سهامداران 228 ميليون سهم به ارزش بيش از884 ميليارد ريال را دست به دست كردند. از سوي ديگر در تابلوي اوراق تسهيالت مسكن بيش از 80 هزار ورقه تســه به ارزش بيش از 62 ميليارد ريال مورد مبادله قرار گرفت و قيمت اين اوراق در بازه 768 تا 797 هزار ريال نوســان كرد. سرمايهگذاران همچنين بيش از 514 هزار ورقه را به ارزش 513 ميليارد ريال در بازار اوراق با درآمد ثابت فرابورس دادوستد كردند. در اين بازار اوراق اجاره هواپيمايي ماهان بيشترين حجم و ارزش معامالت را در اختيار گرفت. نمادهاي معامالتي اوراق اجاره شركت واسط مالي شهريور سوم و نمادهاي معامالتي اوراق مرابحه شركت واسط مالي تير سوم به منظور پرداخت اجاره و اقساط شش ماهه اوراق در تاريخ 81مرداد6931 متوقف شدند. در نهايت شاخص فرابورس نيز با افت پنج واحدي در نزديكي ارتفاع 926 واحدي ايستاد. سه نماد «ميدكو»، «ذوب» و «زاگرس» در حالي بيشــترين تاثير منفي را بر آيفكسبهجاگذاشتندكهنماد«مارون» تــا يك واحد تاثير مثبت بر اين نماگر داشت و مانع افت بيشتر آن شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.