كاهش‌نماگر‌تاالر‌شيش‌هاي

Jahan e-Sanat - - News -

در پايان معامالت روز گذشته تاالرهاي بورس اوراق بهادار، در 42 هزار دفعه، تعداد 640 ميليون سهم و حق تقدم به ارزش بيش از يكهزار و 654 ميليارد ريال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 321 هزار ميليارد تومان را ثبت كرد. به گزارش بورس تهران، شاخص كل با 98 واحد كاهش به رقم 81286 واحد رسيد. شاخص بازار اول با 125 واحد كاهش به رقم 56914 واحد بالغ شد و شاخص بازار دوم با 93 واحد افزايش رقم دحاو177406 را تجربه كرد. بيشترين تاثير منفي بر شاخص كل را پااليش نفت بندرعباس، پااليشنفتاصفهان،گروهصنعتيپاكشو،ايرانخودرو،چادرملو،مليصنايع مس ايران، البراتوار داروسازي دكتر عبيدي، به پرداخت ملت، فوالد آلياژي ايران و سرمايهگذاري صندوق بازنشستگي به نام خود ثبت كردند. از سويي ديگربيشترينحجممعامالتراتوسعهمعادنوفلزات(ومعادن4)،كشتيراني جمهوري اسالمي ايران (حكشتي2)، توسعه معادن و فلزات، پارس خودرو، فوالدمباركهاصفهان،سرمايهگذاريغدير(وغدير2)،پالسكوكار،زاميادوپلي اكريل به نام خود ثبت كردند. اين در حالي است نماد معامالتي شركتهاي سيمان اصفهان(سصفها) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساالنه مبني بر تقسيم سود نقدي و خوراك دام پارس (غدام) با توجه به تعديل پيشبيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 30 آذر 96 بازگشايي شدند. همچنين نمادمعامالتيشركتهايتايدواترخاورميانه(حتايد)جهتبرگزاريمجمع عموميعاديبهطورفوقالعادهبهمنظورانتخاباعضايهياتمديره،شركت فوالد اميركبير كاشان (فجر) جهت برگزاري مجمع عمومي فوقالعاده به منظورتصميمگيريدرخصوصافزايشسرمايهوسيمانتهران(ستران)به منظوربررسيبيشتراطالعاتمتوقفشدند.دربازاربدهيكهاوراقمشاركت، گواهي سپرده و صكوك معامله ميشود، تعداد612 هزار برگه اوراق مشاركت به ارزش كل بيش از512 ميليارد ريال معامله شد. در بازار صندوقهاي قابل معامله كه صندوقهاي قابل معامله و صندوقهاي سرمايهگذاري شاخصي قابل معامله دادوستد ميشود، بيش از دو ميليون و 550 ميليون واحد از صندوق سرمايهگذاري به ارزش كل52 ميليارد ريال مورد معامله قرار گرفت. در بازار اوراق مشتقه تعداد2413 قرارداد به ارزش بيش از245 ميليون ريال مورد معامله قرار گرفت. افزون بر اين در گروههاي شيميايي و فرآوردههاي نفتي اكثرا معامالتي متعادل و منفي در جريان بود. در اين ميان نمادهاي شپاس، شفن، جم، پترول، شاراك و شفارس با نوسانات مثبتي همراه بودند كه در ادامه بازار نماد شاراك صف خريد و نمادهاي پاكشو و شكلر صف فروش شــدند. به گزارش سنا، نماد پاكشو در حالي صف فروش را تجربه كرد كه سطوح ات1300 1250 تومان، سطوح حمايتي محكم پيش روي آن تلقي ميشود. در اواخر بازار و در گروههاي فلزي و معدني (كه آنها نيز معامالتي متعادل و منفي را تجربه كردند) شاهد تحركاتي مثبت در گروه روي بوديم بهطوريكه نماد كيميا صف خريد شد و نمادهاي فرآور و كبافق تا آستانه صف خريد شدن پيش رفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.