فراخوان‌پذيرش‌انبار‌۵‌استان‌در‌بورس‌كاال

Jahan e-Sanat - - News -

بورس كاال در نظر دارد جهت اجراي سياســت حمايتي قيمت تضميني محصول ذرت دانــهاي توليد داخلي در ســال 96 اقدام به پذيرش انبار در استانهاي خوزستان، كرمانشاه، فارس، قزوين و كردستان كند. به گزارش بورس كاال، بر اساس اعالم معاونت توسعه بازار و مطالعات اقتصادي بورس كاالي ايران، اين شركت در نظر دارد انبار پنج استان را طبق شرايط و مقررات حاكم پذيرش كند. بنابراين انبار استانهاي مذكور در صورتي در بورس كاال پذيرش ميشوند كه داراي شــرايطي همچون ظرفيت پنج هزار تنــي، توانايي ارائه تضامين الزم معــادل ارزش ريالي ظرفيت انبار يا وفق شــرايط ارائه تضامين شركت ســپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تســويه وجوه و دارا بودن زيرساخت ارتباطي شــامل خط تلفن و اينترنت باشند. همچنين ارائه بيمهنامه معتبر معادل ظرفيت انبار براي محصول قابل ذخيرهســازي در آن، مجهز بودن به باســكول 60 تني ديجيتال، دارا بودن پروانه بهرهبرداري و مجهز بودن به واحد ذرتخشككنيازديگرشرايطپذيرش انبار در بورس كاال است. افزون بر اين بايد شــرايط استاندارد فني و فيزيكي مدنظر بورس كاال احراز شده و هزينه انبارداري به ميزان مندرج در مصوبات بورس كاال به صورت دوبخشي كه بخش اول در زمان ورود محصول به انبار بابت توزين و اصالتسنجي محصول و بخش دوم به صورت تن/ روز است، اخذ شود. اين در حالي است كه مدت پذيرش و همكاري حداقل تا پايان سال 96 بوده و درخواست لغو پذيرش از سوي انباردار و اســترداد تضامين قبل از پايان سال امكانپذير نيست لذا در صورت اتمام فعاليتانباروتحويلكليهمحصولبدون هر گونه شــكايت از جانب خريداران، فعاليت انبار ميتواند پايان يابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.