چهار‌ويژگي‌صندوق‌تثبيت‌بازار‌سهام

Jahan e-Sanat - - News - اتفﺎق

بازار ســرمايه براي كاهش ريسك سرمايهگذاري، افزايش اعتماد و اطمينان، جذبمخاطبانبيشترورشدنقدشوندگي به نهادهاي حمايتي همچون صندوق تثبيت نيــاز دارد. مصطفي اميدقائمي، مديرعامل شــركت سرمايهگذاري مهر آيندگان در گفتوگو با سنا، درخصوص مزيتهاي راهاندازي صندوق تثبيت بازار سرمايهگفت:چنينابزارهايحمايتيدر بلندمدتبرحافظهوذهنسرمايهگذاران تاثير ميگذارد و باعث ماندگاري اعتماد و آرامش در بازار ميشود. وي با تاكيد بر اينكهصندوقتثبيتباعثكاهشريسك ســرمايهگذاري در بازار سهام ميشود، افزود: با كاهش ريســك سرمايهگذاري و افزايش اعتماد در بازار ســرمايه، روند حركت شاخصها در اين بازار منطقيتر ميشــود. اميدقائمي درخصوص نحوه مديريت اين صنــدوق گفت: مديريت اين صندوق موضوع حســاس و مهمي است به عبارتي بايد روند معامالت اين صندوق به نحوي باشد كه منافع عموم ســرمايهگذاران مدنظر باشد و در يك صنعت يا گروه خاص تمركز نشود. اولين مديرعامل فرابورس ايران مديريت اين نهاد حمايتي را خيلي مهم ارزيابي كرد و گفت: اداره اين صندوق و تعيين نحوه و شيوه معامالت آن خيلي مهم است و بايد با دقت باال و دورانديشي همراه باشد. به گفته وي افراد مجرب كه تجربه زياد با عمر ‪30 02،‬ ساله در بازار سرمايه دارند بايد براي مديريت اين صندوق انتخاب شوند و در تعيين عملكرد اين صندوق مشاركتداشتهباشند.اميدقائميمعتقد است مديريت اين صندوق بايد سرد و گرم بازار سرمايه را چشيده باشد و منابع اين صندوق نبايد در سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت وارد شود بلكه بايد در سهام با ديد بلندمدت ورود پيدا كنند. مديرعامل شركت ســرمايهگذاري مهر آيندگان صندوق تثبيــت را راهكار موثري براي كاهش ريسك، افزايش نقدشوندگي و ايجاد آرامش و اعتماد در بازار ســرمايه دانســت و افزود: در سالهاي گذشته كمبود چنين نهادي در بازار ســرمايه ملموس بود. وي اظهار اميدواري كرد با راهاندازي اين نهاد حمايتي، حركتهاي مثبتي در بازار سرمايه اتفاق بيفتد كه منجر به جذب مخاطبان جديد و افزايش اعتماد و اطمينان به بازار سرمايه شود. اميدقائمي مهمترين مزيت اين صندوق را كنترل و كاهش خطرهاي سامانهاي يا فرادستگاهي در بازار سرمايه خواند و اظهار داشت: اين صندوق قرار است در شرايط وقوع بحرانهاي مالي، اقتصادي و اجراي سياستهاي عمومي حاكميتي برايحفظوتوسعهفضايرقابتمنصفانه در بازار سرمايه فعاليت كند. وي معتقد اســت با ورود اين صندوق در شــرايط بحران به بازار سرمايه، رفتارهاي هيجاني سهامداران كه منجر به ضرر و زيان آنها پس از فروكش كردن هيجانهاي منفي ميشود، كاهش خواهد يافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.