معظمي :003هزار خودرو توليد شد

Jahan e-Sanat - - News -

گروه صنعت- وزيرصنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه قرارداد توليد سهجانبه خودروي توليدكنندگان و قطعهسازان ايراني را به زنجيره تامين رنو در سطح بينالمللي وصل ميكند، گفت: در قرارداد سهجانبه قراربر آن شده تا كارخانه مستقل توليد موتور خودرو راهاندازي شود.

محمدرضا نعمتزاده در مراسم امضاي قرارداد همكاري توليد مشترك خودرو با حضور ايدرو، رنو اظهار كرد: حدود 2۱ سال پيش مشاركتي با رنو آغاز شد كه انتظارات برآورده نشد اما در حال حاضر در پي رفع تحريمها، باب مشاركتها باز شده است.

وي گفت: صنعت خودرو بســيار سيال است و براي رشد اين صنعت در ايران بايد تعامل و همكاري بينالمللي وجود داشته باشد.

وي بيان كرد: در اين قرارداد ايجاد خط توليد موتور ديده شــده كه در گذشته قراردادها وجود نداشت و شركتي براي توليد موتور ايجاد خواهد شد.

وزيــر صنعت گفت: حضور قطعهســازان در اين قرارداد بسيار پررنگ ديده شده و بايد قطعهسازان حضور قدرتمندي در قرارداد داشته باشند تا در زنجيره تامين رنو حرفي براي گفتن داشته باشند.

مديرعامل ايدرو: ســرمايهگذاري 0۶۶ ميليون يورويي در قرارداد رنو

مديرعامل ايدرو نيز در اين مراسم از پيشبيني ايجاد سه هزار شغل مستقيم در قرارداد جديد با رنو خبر داد.

منصور معظمي با اشاره به اينكه ميزان سرمايهگذاري در اين قرارداد در فاز اول ۰66 ميليون يورو است، اظهار داشت: ۰۱ مــاه پيش چارچوب همكاري بين ايدرو و رنو در پاريس امضا شد كه سهم رنو ۰6 درصد و ايدرو ۰4 درصد بود. امروز با مذاكرات صورت گرفته سهم ايدرو از ۰4 درصد به ۰2 درصد كاهش داده شد و مشــاركت به صورت سهجانبه با حضور هلدينگ پرتو نگين ناصح شد.

وي با بيان اينكه در فاز اول اشتغالزايي سه هزار نفر به صورت مستقيم پيشبيني شده است، افزود: در اين قرارداد تعهد شده كه حدود ۰۰۳ هزار دستگاه خودرو توليد شود كه در فاز اول توليد۰۵۱ هزار دستگاه در دستور كار است و تا سال 2۰24 به ۰۰۳ هزار خودرو خواهد رسيد.

مديرعامل ايدرو با بيان اينكه رنو در اين مشاركت متعهد به صادرات ۰۳ درصد محصوالت شده است، افزود: به صورت كلي بعد از برجام 6 مشاركتنامه در صنعت خودرو با شركاي خارجي منعقد شده كه اين موضوع نتايج خوبي را براي صنعت خودروي كشور خواهد داشت.

معظمي اضافه كرد: در حال حاضر ۵۱ قطعهســاز ايراني بــا رنو همكاري ميكنند كه قرار اســت ايــن ميزان به ۰6 قطعهساز برسد.

وي با اعالم اينكه انتخاب مديرعامل و رييس هياتمديره به صورت چرخشــي اســت، تصريح كــرد: در دور اول مديرعامل از طرف رنو، رييس هياتمديره از طرف ايدرو و نايبرييــس هياتمديره از طــرف هلدينگ پرتو نگين ناصح خواهد بود.

به گفته معظمي، توليد گيربكس و شاسي خودرو نيز در اين مشاركت سهجانبه پيشبيني شده است.

رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تصريح كرد: اگر حمايت مهندس نعمتزاده وزير صنعت، معدن و تجارت نبود امضاي اين قرارداد نهايي نميشد.

وي اضافه كرد: در پي اجراي اين قرارداد، قطعهســازان و افراد شريك در اين قرارداد به شبكه توزيع رنو متصل خواهند شد. بر همين اساس مصرفكنندگان ميتوانند از توليدات و قطعات شبكه رنو استفاده كنند. در حال حاضر شركت پرتو نگين ناصح ۵۳ شبكه توزيع دارد كه در اين مشاركت جديد شبكه توزيعي محصوالت رنو به ۰۵2 خواهد رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.