معادن سنتي آبستن حوادث تلخ هستند

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- پس از وقوع انفجار در معدن زغالسنگ ديزينكال در شهرستان نور مازندران، رييس خانه معدن ايران، اين معدن را در زمره معادن سنتي عنوان كرد و گفت: اين معادن به خاطر عدم رعايت استانداردهاي ايمني و شيوه سنتي بهرهبرداري، آبستن حوادث تلخ و دردناك هستند.

محمدرضابهرامنبابياناينكههنوزمعادنزغالسنگايران آسيبپذير هستند، اظهار كرد: بعد از حادثه انفجار در معدن زغالسنگ زمستان يورت آزادشهر گلستان دستورالعملهاي سختگيرانهاي براي نظارت به معادن زغالسنگ صادر شد و طبق همان ليســت جديدي از معادني كه از استانداردهاي الزم برخوردار نيســتند، تهيه شد كه به نظر ميرسد معدن ديزينكالي شهرستان نور كه روز يكشنبه دچار انفجار شد، در اين ليست وجود داشت.

وي ادامــه داد: تهيه و تامين ســنگآهن براي واحدهاي ذوبآهن كشور موضوع حياتي است كه نبايد در بحث توليد آن قصور كرد و به همين ميزان نيز بايد به ايمني و وضعيت مناسب فضاي كار پرداخت. رييس خانه معدن ايران با اشاره به وضعيت معدن ديزينكالي شهرستان نور استان مازندران عنوان كرد: اين معدن از معادن قديمي و سنتي منطقه است، به طوري كه ســالها مورد بهرهبرداري قرار ميگرفت اما با روشهايي كامال ناايمن و سنتي در آن فعاليت ميشد و بايد گفتمتاسفانهازاينقبيلمعادندرمناطقمختلفكمنيستند و اينها به خاطر عدم رعايت ايمني اغلب آبستن بروز حوادث تلخ و دردناك خواهند بود.

بهرامن در ادامه با تاكيد بر اينكه اگر نظارتها به شكل روزانه و مستمر اتفاق بيفتد شاهد حوادثي از اين قبيل نخواهيم بود، عنوان كرد: معادن نياز دارند به شكل مستمر تحت نظارت و ارزيابي قرار گيرند و ساز و كاري از طريق دولت و دستگاههاي متصدي فراهم شود تا اين واحدها در امنيت به فعاليت بپردازند و در اين مسير نظام مهندسي معدن به شكل ذاتي وظيفه نظــارت بر امور را بر عهده دارد كه بايد اين بحث را تا جاي ممكن پيش ببرند.

وي افزود: در اين راه به عنوان فعال معدني پيشنهاد ميكنم از آنجاكه شايد اين سازمان براي تامين هزينههاي عمومي با كمبود بودجه مواجه باشد، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) با وجوهي كه در اختيار دارد سهم قابل توجهي در بهبود وضعيت معادن ايفا كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.