اصحاب رسانه، سفيران اطالعرساني صنعت و اقتصادكشورهستند

Jahan e-Sanat - - News -

ايكو پرس- هاشم يكهزارع مديرعامل گروه صنعتي ايرانخودرو در آستانه هفدهم مردادماه در پيامي روز خبرنگار را تبريك گفت. پيام يكهزارع به مناسبت روز خبرنگار به شرح زير است: «ن و القلم و مايسطرون» هفدهم مردادماه، در مرور روزها، يادآور شهد جاني است كه در راه روشنگري جاري شد، تا آيين چراغداري و آگاهي بخشي، مانا و پايدار بماند و تعبيري باشد، بر اين گزيده كه «آن را كه خبر شد، خبري باز نيامد». اين روز، روز پاسداشت طاليهداران نعمتي بزرگ است كه خداوند رحمان در مكتوب خود بر آن سوگند ياد ميكند، روز تكريم اصحاب قلم و صاحبان رسانه كه چشم و چراغ ملتند، همانان كه با روشنضميري، آگاهي بخشي را رسالت خود برگزيدند و بر كرامت اين رسالت همين حجت كافي است كه حضرت حق به قلم و مكتوبشان قسم خورده است. اين روز، سالروز شهادت محمود صارمي، خبرنگاري است كه به عنوان الگو و اســوه، در نگهباني و صيانت از مسووليت آگاهيبخشي، شهادت را برگزيد. آزادگي و حريت صفت زيبنده اين رادمردان عرصه جهاد است؛ كساني كه حيثيت خود را در گرو ارتقاي آگاهي در جامعه نهادهاند و خداوند بر اين عزتمندي گواهي داده است. از اين سبب، زيبندهترين روز براي تجليل از خدمات ارزنده خبرنگاران و اصحاب رسانه، روزي است كه كرامت جانبازي در اعتالي آگاهي اجتماعي تكريم شود. اين تاريخ شكوهمند را كه روز پاسداشت قلم و رسالت روشنگري است به همه آنانكه مرارت مسووليت دشوار اطالعرساني را در رسانههاي مختلف عهدهدار شدهاند، تبريك و تهنيت عرض ميكنيم. بيشك همه خبرنگاران، نويسندگان و روزنامهنگاران، صاحبان انديشه و قلم در عرصه اطالعرساني سفيراني هستند كه پيكشان، روشنايي و اعتالي دانش عمومي است، غذاي روحي كه بر نعمتش بايد شاكر بود. ما در گروه صنعتي ايرانخودرو، رشد و ارتقاي اطالعات جامعه را مرهون اهتمام و خدمت اين عزيزان ميدانيم و باور داريم كه اعتبار صنعت خودرو در كشور حاصل همت بلند فرزندان اين كشور و همكاري با اصحاب رسانه است كه دردمندانه در تمامي عرصهها مسووليت و رسالت آگاهيبخشي و شفافسازي و ارتقاي سطح فرهنگي جامعه را پذيرفتهاند. صدالبته ما به تداوم اين همكاري و معيت كه حاصل آن ارتقاي صنعت خودروي كشور نيز خواهد بود، اميدواريم. از خداوند منان براي همه شما بزرگواران كه با پذيرش آيين چراغداري، راه روشن آينده را براي همراهي و همكاري تسهيل ميكنيد، فربهشدگي در قلم و عزت و سالمت آرزومنديم. اميد آن كه با استعانت و توكل به خداوند متعال در انجام رسالت خود موفق باشيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.