شركت ملي مس همه بدهيهايش را داد

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- مديرعامل شركت ملي مس ايران اظهار كرد: هم اكنون مقاومسازي توليد در شركت وجود دارد و ۰۰۰۱ دالر از قيمت تمامشده محصول كاهش يافته و تماي بدهيهاي شركت پرداخت شده است. احمد مرادعليزاده در جلسه همانديشي و انتقال تجارب مديران معينهاي اقتصاد مقاومتي استان كرمان با بيان اينكه اقدامات شركت ملي مس ايران در مناطق شهربابك، انار و رفسنجان حول دو محور صورت ميگيرد، تصريح كرد: كميته ستاد اقتصاد مقاومتي را با همكاري دانشــگاه صنعتي شريف و بانك رسالت در قالب كنسرسيومي در شركت مس راهاندازي كرديم. وي با بيان اينكه مطالعات شناسايي و ظرفيتهاي شهرستانهاي شهربابك و انار از سه ماه گذشته آغاز شد، تصريح كرد: به دليل اينكهنوعسرمايهگذاريوموقعيتهايشهرستانهايشهربابكوانارباشهرستان رفسنجانمتفاوتاستدونوعمدلتوسعهايرابرايايندوبخشتعريفكردهايم. مرادعليزاده با بيان اينكه در اين راستا تاكنون۰۸ شغل تعطيل شده مورد مطالعه قرار گرفته و چگونگي احياي آنها بررسي شده است، تصريح كرد:۰۹ كانون كار و زندگي و دو كانون تخصصي اشتغال را نيز در دو شهرستان شهربابك و انار ايجاد خواهيم كرد و اين الگو را به رفسنجان تعميم خواهيم داد. وي با بيان اينكه بيش از۰۰۳ كسب و كار در اين منطقه در حال ارزيابي است، اظهار كرد: بحث عدالت آموزشي از طريق توانمندسازي والدين و مربيان از پيش از دوران دبستان را براي اولين بار در كشور در شهرستان زرند آغاز كرده بوديم. توانمندسازي مربيان و والدين قبل از ورود فرزندان به دوران مدرسه را نيز در آينده نزديك در شهرستان شهربابك آغاز خواهيم كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.