افزايش قيمتي در خودروهاي وارداتي نخواهيمداشت

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا-نايبرييسانجمنواردكنندگانخودرودرپاسخبهجوسازيهاياخير مبني بر افزايش قيمت خودروهاي وارداتي به بهانه متوقف شدن ثبت سفارش وارداتاينمحصوالتتاكيدكرد:هيچكدامازنمايندگيهايرسميخودروسازان خارجيبرنامهايبرايافزايشقيمتاينمحصوالتندارند.كوروشمرشدسلوك اظهار كرد: با توجه به اينكه در حال حاضر هيچ كدام از واردكنندگان خودرو به دليل بسته بودن ثبت سفارش امكان واردات ندارند، عمال امكان افزايش قيمت نخواهند داشت زيرا موجودي كااليي نيست كه بخواهند افزايش قيمت دهند. وي ادامه داد: در اين شرايط عرضه اين محصوالت در بازار محدود خواهد شد و خودروهاي موجود در بازار افزايش قيمت خواهند داشت بنابراين بازار خودروهاي دست دوم است از اين موضوع تاثير ميپذيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.