تبريكسايپابهمناسبتروزخبرنگار

Jahan e-Sanat - - News -

سايپانيوز- به مناسبت روز خبرنگار احد ميرزايي مدير ارتباطات و روابط بينالملل گروه خودروســازي سايپا طي پيامي اين روز را به طاليهداران قلم و انديشه تبريك گفت.در اين پيام آمده است: اصحاب رسانه و خبرنگاران با نقد و نظر دلسوزانه و نظارت و پايش آگاهانه و كارشناسانه در حمايت از توليدات داخلي و توليدكنندگان ملي، همواره يار و ياور بخش صنعت به ويژه صنعت خودروسازي هستند و از رهاورد اين تعامل و همكاري متقابل، امروزه شاهد جريان آزاد و دقيق اخبارواطالعاتدرصنعتخودروسازيهستيم.اينجانببهنمايندگيازكاركنان پرتالش گروه خودروسازي سايپا، با گراميداشت ياد و نام شهيد صارمي به عنوان يك خبرنگار متعهد و مسووليتشناس «روز خبرنگار» را به شما و همه فعاالن اين عرصه خطير، تبريك و تهنيت عرض ميكنم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.