برای مجوز وزارت ارشاد ارزشی قائل نیستند

Jahan e-Sanat - - News -

9 ســال از توقیف فیلم سینمایی «زادبــوم» به کارگردانی ابوالحســن داوودی میگــذرد و حاال قرار اســت همین هفته سرانجام روی پرده برود. جالب آنجاست که این فیلم با حمایت و مشارکت حوزه هنری تولید شده و اینک حوزه هنری حاضر به نمایش آن در ســینماهای خود نیست. البته این نخســتین بار نیست که حوزه هنری رفتارهای اینچنینی نشان میدهد و چندین سال است برخوردی سلیقهای و مقطعی با فیلمهــای مختلف را در پیش گرفته. داوودی این رفتار حوزه هنری را سیاســی میداند و میگوید: «متاســفانه حوزه هنری دچار نوعی تنگنظری شده است و به نوعی رفتار سیاسی انجام میدهد.»

ابوالحسن داوودی در گفتوگویی که با ایلنا داشــته دربــاره این اتفاق میگوید: «از زمانــی که مدیریت در حوزه هنری تغییر کرده است روشها نیز کامال عوض شده یعنی اگر زمانی آنها به دنبال تولید و شکوفایی بودند در سالهای اخیر از امکاناتشان بیشتر برای محدود کردن بخش عمدهای از سینما اســتفاده میکنند. خودم در دورانی با حوزه هنری همــکاری میکردم و فیلمهایی برای آنها میساختم. میتوان گفت در آن دوره مدیران حوزه به دنبال اعتالی سینما بودند.»

داوودی بودجــه حوزه هنری را از بیتالمال میداند و میگوید: «زمانی بخشخصوصــی با هزینه شــخصی سالن سینما را ساخته است و میتواند تصمیــم بگیرد چه فیلمــی را در آن اکران کند یا نکند اما سینماهای حوزه هنری خصوصی نیســت و متعلق به بیتالمال است و باید رعایت مجوزها و قوانین را بکند. این درحالی اســت که این نهاد بسیاری از فیلمهایی که ارزشــمند هســتند و جوایز معتبری از جشــنوارههایی همچون فیلم فجر دریافت کردهاند را اکران نمیکند اما برای درآمد بیشــتر گاهی فیلمهایی که مغایر نظرات خودشــان است را به راحتی اکران میکنــد و در ظاهر به خطــای خود نیز اعتراف میکند. آنها در مصاحبههای شــتابزده خود با نام بردن از برخی فیلمســازان و دوستان عزیز ما در ســینما سعی دارند بین ما کدورت به وجود آورند حال آنکه این رفتار نشان از عملکرد کامال سلیقهای و سیاسی حوزه هنری دارد.»

رفتار مدیران حوزه هنری در خالف جهت اعتالی سینماست

این کارگردان با اشاره به اینکه زمانی تالش میکرد با این نهاد رابطه خوبی داشــته باشد، توضیح داد: «پیشترها ســعی میکردم رابطه خوبی با حوزه هنری داشته باشــم و در این سالها هرگز علیــه وضعیت موجود این نهاد صحبت نکردم اما عملکــرد مدیران محترم آن امروز به شکلی درآمده که نشــان میدهد آنها با هر چیزی که با سلیقهشــان هماهنگ نباشد، سازگار نیســتند و مسیرشان اتفاقا در خالف جهت اعتالی سینماست.»

داوودی با اشــاره به ایرادهایی که حــوزه هنری به فیلــم زادبوم گرفته است، گفت: «آخرین نسخه فیلم زادبوم یک ســال پیش از سوی وزارت ارشاد پروانه نمایش گرفت و همین نسخه را ما به حوزه هنری دادیم اما متاسفانه آنها مانند یک جریان خودمختار برای فیلم یک فهرست از حذفیات ارائه کرده و حتــی خواهان تغییر فینال و حذف سکانس ماقبل آخر فیلم شدند.»

او با گالیه از رفتارهای نادرست ادامه داد: «متاســفم از اینکه حوزه هنری که زمانی یکــی از مهدهای پرورش سینماگران نخبه و ساخت فیلمهای ماندگار بود، حاال به همت دوســتان به نهادی تبدیل شده که با تحریم هر فیلمی، فضای تبلیغی به نفع آن فیلم درســت میکند. به یقین فیلمهایی هم بودهاند که اگر حوزه تحریمشــان نمیکرد کمتر از آن چیزی میفروختند که امروز فروختهاند. رفتار اخیر حوزه هنری در مورد زادبوم در شرایطی رخ داده که آنها در زمان ســاخت فیلم با اصرار خود خواستار مشارکت در فیلم بودند و درنهایت شصت درصد از فیلم با مشارکت حوزه ساخته شد هرچند بعدها ما سهم حوزه هنری را خریداری کردیم.»

رفتارها را بازشکافی کنند، آیا درجهتسیاسیتهایقانونینظام است یا خیر؟

کارگردان زادبوم گفت: «وقتی نهادی مانند حــوزه هنری فیلمی را با وجود جوایز متعددی که از جشــنوارههای مورد تایید نظام همچون فجر دریافت کرده، اکران نمیکند معلوم میشــود که این نهاد به فکر حفظ اعتبار خود نیســت و سیاست حفظ منافع را نیز مراعات نمیکند. جشنواره فجر آیینه سینما در نظام است، به خصوص اعتبار جایزه نگاه ملیاش. دوستان در حوزه هنری باید معنــای چنین رفتاری را بازشکافی کنند و ببینند آیا این اتفاق در جهت سیاســتهای قانونی نظام اســت یا خیر؟!» داوودی در پاسخ به این ســوال که آقای حمزهزاده یکی از مدیران حوزه هنری مدعی اســت این نهاد شــریک فیلم بوده است و با وی درباره اکران فیلم مذاکره شــده، گفت: «حوزه هنری شریک فیلم نبود بلکه پیشــنهاد دهنده طرحی بود که میرکریمی آن را نوشته بود. آنها ابتدا صاحب صددرصد سهام بودند که بعدا ۰۴ درصد را خودشان با فارابی شریک شدند. در مورد مذاکره هم فکر میکنم آنچه این مسوول محترم گفته، معنای جدیدی از واژه حیرتانگیز است چراکه این دوستان از زمان روی کار آمدنشان تا سال گذشــته حتی تلفنهای مرا هم جواب نمیدادند.» او توضیح داد: «شاید منظور دوستان از مذاکره برای رفع مشکالت، لیست سانسوریهای عریض و طویلی اســت که یک سال بعد از پروانه گرفتــن فیلم به عنوان شــرط نمایش فیلم عنوان کردند یا شاید دلیل اصلی؛ اجباری بود که ما را با وجود مشکالت مالی، برای رهاندن فیلم، مجبور به خرید سهام حوزه کرد یا امتناع این دوستان از تحویل گرفتن پروانه ساخت فیلم بعد از صدور آن و عدم اجازه نمایــش به بنده به عنوان تهیهکننده بود که باعث شد یک سال و نیــم تمام، با وجود داشــتن مجوز قانونی، چون مالکیت شصت درصدی فیلم تمایل نداشت و مانع میشد قادر به نمایش فیلم نه فقط در سینماهای حوزه، بلکه درهیچ سینمایی نباشم... اگر این اسمش مذاکره است، بله ما با هم مذاکره کردیم.»

داوودی با اشــاره بــه اینکه حوزه هنری فیلم را دیده اســت، گفت: «در مورد ندیدن نسخه فیلم هم حرفشان حیرتانگیز است، چراکه از ماهها قبل از دفتر حوزه تماس گرفته و نســخه خواسته بودند و ما دی سی پی فیلم را با وجود اینکه دیگر مالکیتی نداشتند، برای آنها ارسال کنیم. ما نیز هفتهها قبل با حسننیت این نسخه را به دفتر ریاست حوزه داده بودیم و معلوم نیست لیست عریض موارد سانسوری حوزه که از دفتر ایشان ابالغ شده، از جانب چه کسی بوده است؟!»

اگر مجوزها اعتبار ندارند فیلم نسازیم

داوودی در پاسخ به این سوال که با توجه به تعامل حوزه هنری با وزارت ارشــاد در سالهای اخیر اما همچنان حوزه هنری به رفتار خود ادامه میدهد، این مساله چقدر از ضعف مدیریت در وزارت ارشاد ناشی میشود، گفت: «به عنوان فیلمســاز در تمام این سالها خودم را مقید دانســتم که قوانین را به هر شــکلی رعایت کنــم و یکی از این قوانین مجوزهایی است که وزارت ارشــاد صادر میکند تــا آنجا که اگر مخالف بخشی از نظرات وزارت ارشاد باشم اما بازهم خود را ملزم میدانم تا به آن عمل کنم.»

ارشــاد فکری به حال آبروی خود بکند

او ادامه داد: «امــا وقتی جایی به شــکلی همه این مجوزها را به شکل تحقیرآمیزی کنــار میگذارد و برای خودش یک شورا و تشکیالت جدید بــرای رد این مجوزها درنظر میگیرد یعنی مجوزها هیچ اعتباری ندارد و وزیر ارشاد و رییس سازمان سینمایی باید فکری به حال آبروی خود بکنند زیرا نادیده گرفتن مجوزها یعنی اینکه آبروی وزارت ارشاد و سازمان سینمایی رفته است و اعتبار مجوزهایشان خدشهدار شــده. وقتی قرار باشــد مجوز ارشاد بیاعتبار باشــد من فیلمساز هم فکر میکنم که یا فیلم نسازم یا به راههای دیگری متوسل شوم. مجوز زمانی اعتبار دارد که ما احساس کنیم وقتی صادر میشود، از سوی سایر مراکز قدرت نیز مورد احترام قرار میگیرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.